Kasutus­tingimused

Kehtivad alates 1. mai 2022

Tere tulemast ​Remato.ee platvormile. Käesolevad Kasutustingimused määratlevad, millistel tingimustel on võimalik meie platvormi ja teenuseid kasutada. Palun tutvuge Kasutustingimustega hoolikalt. Kui Te ei nõustu Kasutustingimustega, siis ei ole teil võimalik meie platvormi ja teenuseid kasutada.

Kasutustingimuste lühikokkuvõte:

 • Remato.ee on tarkvaraline teenus (ingl. keeles ​software-as-a-service ehk​ SaaS), mis on mõeldud eelkõige ehitusettevõtetele oma igapäevaste tööde korraldamiseks. Teenus on mõeldud projektijuhtimise, ehitusdokumentatsiooni, tööaja ja seadmete haldamiseks.
 • Remato annab endast parima, et Teenus oleks maksimaalselt hästi kasutatav - ideaalis 24h päevas ja 7 päeva nädalas (nn sõltumata seadmest, asukohast ja ilmast).
 • Remato kinnitab, et kõik Kliendi poolt Platvormile sisestatud andmed on Kliendi omad. Andmete töötlemisel rakendatakse administratiivseid ja tehnilisi meetmeid, tagamaks andmete täielik konfidentsiaalsus ja terviklik säilimine.
 • Remato kinnitab, et ei edasta Kliendi poolt sisestatud või Kliendi kohta Teenuse kasutamise käigus kogutud andmeid kolmandatele osapooltele, va. juhul, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete omanik on andnud selleks üheselt mõistetava loa.
 • Juhul, kui Remato on seaduse alusel kohustatud Kliendi andmeid kolmandale osapoolele edastama, siis võimalusel teavitame vastavast nõudest esimesel võimalusel ka Klienti ehk andmete omanikku.

Mõisted

Termin

Definitsioon

Administraatorkasutaja

Kliendile Remato poolt loodud Administraatorkasutaja, mille kaudu saab Teenuseid kasutada, Kliendiga seotud andmeid hallata, sisestada ja muuta. Administraatorkasutaja saab luua kontosid Tavakasutajatele ning määrata Tavakasutaja volituste ulatuse Teenuste kasutamiseks.

Kasutaja

Administraatorkasutaja või Tavakasutaja.

Kasutustingimused

Käesolevad tingimused, mis moodustavad Teenusepakkuja ja Kliendi vahelise Lepingu tingimused.

Klient

Juriidiline või füüsiline isik, kes Platvormi kaudu registreerib Teenuse kasutajaks või kellele Remato loob ja edastab ligipääsu Teenuse kasutamiseks. Kliendile on Kasutustingimustes viidatud ka kui „teie“.

Konto

Kliendi andmete terviklik komplekt Teenuses, millele on omanud ja/või omavad juurdepääsu konkreetsed Kasutajad läbi personaalsete kasutajakontode.

Kood

Remato Platvormi tarkvara lähtekood, algoritmid, tehniliselt kasulikud mudelid ja disaini mustrid.

Leping

Käesolevad Kasutustingimused, mis moodustavad Teenusepakkuja ja Kliendi vahel juriidiliselt siduva Lepingu Teenuse kasutamiseks. Leping loetakse sõlmituks Kasutustingimuste aktsepteerimisega Kliendiks registreerumise hetkel.

Platvorm

Remato teenuse veebiplatvorm aadressil ​Remato.ee (sh remato.com, login.remato.ee, app.remato.ee) ja selle alamdomeenid, sh iOS/Android äpid, API-d ja muud võimalikud riistvaralised ja tarkvaralised komponendid, mis moodustavad Remato kui teenuse tehnilise manifestatsiooni koos olemasoleva dokumentatsiooni, uuenduste ja muude ühendatud komponentidega mis on mõeldud Remato Teenuse levitamiseks, kasutamiseks ja/või administreerimiseks.

Tavakasutaja

Kliendi Administraatorkasutaja poolt määratletud füüsiline isik (Kliendi töötaja või muu kliendi käsundit täitev isik), kellele Klient on andnud volituse seoses Teenuse kasutamisega Kliendiga seotud andmeid hallata, sisestada ja muuta ning kellele on selleks loodud personaalne kasutajakonto.

Teenus

Remato nimeline tarkvaraline teenus (SaaS​), mis pakub eelkõige ehitusettevõtetele oma igapäevatöö korraldamiseks lahendusi. Teenus on mõeldud kasutamiseks majandus- ja kutsetegevuses. Remato võib Kliendile pakkuda erinevaid Teenuse osasid.

Teenusepakkuja

Remato Solutions OÜ, registrikood: 14536402; aadress: Paju 2, Tartu 50603, Eesti; e-post: info@remato.com. Teenusepakkujale on Kasutustingimustes viidatud ka kui „Remato“ või „meie“.

1. Teenuse kasutamine, Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

1.1 Kasutustingimustega nõustudes annab Teenusepakkuja Kliendile ja temaga seotud Kasutajatele kuni Lepingu lõpetamiseni mitte eksklusiivse, edasiandmatu, all-litsentsimatu litsentsi kasutada Remato nimelist tarkvaralist teenust, mis on kättesaadav veebilehelt Remato.ee ning mille abil saavad Klient ja Kasutajad korraldada oma igapäevatööd.

1.2 Teenuste kasutamine eeldab Kasutustingimuste täielikku ja tingimusteta aktsepteerimist Kliendi poolt.

1.3 Teenuse kasutamiseks peab Klient looma endale Konto Platvormi kaudu, järgides Platvormil toodud juhiseid. Esmakordse Konto loomise raames luuakse Kliendile Administraatorkasutaja õigustega Konto.

1.4 Konto loomise ajal ja Teenuse kasutamise käigus on Kliendil võimalus valida, milliseid Teenuse osasid Klient kasutada soovib. Teenuse osade kirjeldused ja Remato poolt pakutavad funktsionaalsused on kirjeldatud Platvormil.

1.5 Administraatorkasutaja Konto kaudu saab Klient volitada enda töötajaid või teisi enda kasuks töötavaid isikuid Teenust kasutama, luues iga vastava isiku jaoks Tavakasutaja Konto, järgides selleks Platvormil toodud juhiseid. Klient vastutab, et kõik temaga seotud Kasutajad kasutavad Teenuseid ja Platvormi kooskõlas Kasutustingimustega.

1.6 Rematol on õigus ilma Kliendi eelneva nõusolekuta siseneda Kliendi Kontole ja Kasutajate kontodele kasutajatoe tagamiseks, veaotsinguks, hooldus- ja arendustööde teostamiseks ning muude sarnaste toimingute tegemiseks. Eelnevalt nimetatud sisenemised logitakse ning Kliendil on õigus logiga tutvuda.

1.7 Rematol on õigus Kasutustingimusi muuta, teavitades sellest Klienti elektrooniliselt, Platvormi kaudu vähemalt 30 päeva ette. Remato muudab Kasutustingimusi eelkõige siis, kui Kasutustingimuste muutmise vajadus on tingitud sellest, et me täiustame oma teenuseid ja/või arendame uusi funktsioone; muudame oma Platvormi ulatust või olemust; muutuvad Platvormi haldamisega ja teenuste osutamisega seotud kulud, riskid ja/või kohustused; kui muudatuse eesmärk on paremini selgitada Lepingupoolte õigusi ja kohustusi, mis on seotud Teenuste ja Platvormi kasutamisega ja/või kui Rematol on muud objektiivsed põhjendused Kasutustingimuste muutmiseks. Kui Klient ei nõustu muudatustega, on Kliendil õigus Leping üles öelda. Kui Klient 30 päeva jooksul alates teavitusest Lepingut üles ei ütle, siis loetakse et Klient on muudatustega nõus.

1.8 Teenuse kasutamiseks peab juriidiline isik, kelle nimel Konto luuakse, olema õigusvõimeline, eelkõige olema nõuetekohaselt äriregistris või muus välisriigi sarnases registris registreeritud. Kui sõlmite Lepingu juriidilise isiku, näiteks oma tööandja nimel või äriühingu nimel, kellele teenuseid osutate, kinnitate ja peate olema valmis tõendama, et teil on kõik õigused juriidilise isiku esindamiseks seoses Lepingu sõlmimisega.

1.9 Enne juriidilisele isikule loodud Konto aktiveerimist on Rematol õigus, aga mitte kohustus, kontrollida vastava juriidilise isiku tausta ja teda puudutavat informatsiooni avalikest andmebaasidest ja õigus keelduda Konto aktiveerimisest, kui Rematol tekib kahtlus juriidilise isiku usaldusväärsuses.

1.10 Kliendil on õigus Leping lõpetada igal ajal korraliselt, teavitades sellest Rematot kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva ette.

1.11 Rematol on õigus Leping lõpetada igal ajal korraliselt, teavitades sellest Klienti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva ette.

1.12 Lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda juba kasutatud Teenuste eest või muudest analoogsetest kohustustest Remato ees.

1.13 Pärast Lepingu lõpetamist hoiab Remato Kliendi andmeid veel kuni 6 kuud, mille järgselt on Rematol õigus need täielikult ja pöördumatult kustutada.

2. Kliendi andmete kaitse​ ​ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1 Remato on isikuandmete vastutava töötleja rollis, kui töötleme Kliendi isikuandmeid. Kuivõrd Remato klientideks on peamiselt juriidilised isikud, siis on Kliendi isikuandmeteks tema nimel Teenust kasutava isiku (nt juhatuse liige, töötaja, Kasutaja) isikuandmed (nt kliendi esindaja nimi ja e-posti aadress, Kasutaja andmed konto avamisel). Vastutava töötlejana kogub ja kasutab Remato isikuandmeid vastavalt Remato isikuandmete töötlemise tingimustele, mis on kättesaadavad veebisaidil https://remato.ee/privacy-policy.

2.2 Teenuse kasutamisel loetakse Klienti Platvormi kaudu üles laetud, Teenust kasutades loodud või muul viisil Rematole Teenuse osutamiseks kättesaadavaks tehtud isikuandmete ehk Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning Rematot Kliendi isikuandmete volitatud töötlejaks isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses. Kasutustingimuste punktid 2.2 - 2.12 loetakse andmetöötluslepinguks Kliendi kui vastutava töötleja ja Remato kui volitatud töötleja vahel isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28 tähenduses. Klient volitab Rematot töötlema Kliendi isikuandmeid vastavalt käesolevas punktis 2 toodule.

2.3 Sõltuvalt Kliendi poolt kasutatava Teenuse olemusest, võib Remato Kliendi nimel töödelda järgmiseid Kliendi isikuandmeid: andmed Kliendi töötajate kohta, sh eesnimi, perekonnanimi, isikukoord, e-post, telefoninumber, GPS asukohad (tööajakande märkimisel, tööriistade inventuuri tegemise ajal, pildistamisel), Kliendi või Kasutaja poolt üles laetud fotol olevad ja fotoga seotud andmed, töö- ja puudumiste/puhkuste graafik, vestlusmooduli vahendusel edastatav informatsioon.

2.4 Remato töötleb Kliendi isikuandmeid eesmärgiga osutada Kliendile Teenust. Isikuandmete töötlemise toiminguteks on eelkõige isikuandmete salvestamine Platvormi, nende Platvormil säilitamine ning Kliendi isikuandmete edastamine ja kättesaadavaks tegemine Kliendile vastavalt Teenuse tingimustele.

2.5 Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Klient. Klient kohustub tagama, et kõik Kliendi isikuandmed, mis on Kliendi ja/või Kasutajate poolt Platvormi sisestatud, on saadud ja Platvormi sisestatud õiguspäraselt ning selleks kehtivat õiguslikku alust omades.

2.6 Klient kohustub tagama, et:

2.6.1 tal on kõikide Kliendi isikuandmete töötlemiseks Platvormi kaudu isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6 punkt 1 sätestatud õiguslik alus;

2.6.2 ta annab isikutele, kelle isikuandmeid Platvormi kaudu töödeldakse selget ja läbipaistvat teavet nende isikuandmete töötlemise kohta, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 13 ja 14.

2.7 Remato töötleb Kliendi isikuandmeid üksnes Lepingu kehtivuse ajal ning kohustub Kliendi isikuandmed kustutama 6 kuu jooksul Lepingu lõppemisest, välja arvatud juhul, kui Klient on andnud teistsuguse instruktsiooni või kui kohalduvate õigusaktide alusel on Remato kohustatud Kliendi isikuandmeid kauem säilitama. Sellisel juhu teavitab Remato Klienti, milliseid Kliendi isikuandmeid, kui kaua ja millisel õiguslikul alusel me säilitame.

2.8 Rematol on õigus kasutada Teenuse osutamisel, sh Kliendi isikuandmete töötlemisel, kolmandatest isikutest teenusepakkujaid ja/või alltöövõtjaid, kes tegutsevad Kliendi isikuandemete töötlemisel Remato volitatud töötlejatena.

2.9 Lepingu sõlmimisega annab Klient Rematole üldise loa (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28 lõige 2 tähenduses) kaasata Teenuse osutamisel Kliendi isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejad, keda Remato antud hetkel Kliendi isikuandmete töötlemiseks kasutab ja kelle kasutamisega Klient nõustub, on:

 • Bunny.net (Sloveenia) – CDN teenus;
 • DigitalOcean (Ameerika Ühendriigid, andmeid hoitakse Hollandis) – veebimajutusteenus;
 • Google Analytics (Ameerika Ühendriigid) – veebianalüütika teenus;
 • HelpCrunch (Ameerika Ühendriigid) – kliendisuhtluse teenus;
 • ImageKit (Ameerika Ühendriigid, andmeid hoitakse Saksamaal) – piltide edastamise ja hoiustamise teenus;
 • Mailchimp (Ameerika Ühendriigid) – turundusteenus;
 • Merit (Eesti) – raamatupidamise tarkvara teenus;
 • Mixpanel (Ameerika Ühendriigid) – ärianalüütika teenus;
 • Pilvio (Eesti) – andmete hoiustamise teenus;
 • Pipedrive (Eesti) – müügijuhtimise tarkvara teenus;
 • Sentry (Ameerika Ühendriigid) – tarkvara monitoorimise teenus;
 • Smartlook (Tšehhi) – rakenduse monitoorimise teenus;
 • Stripe (Iirimaa) – finantsteenus;
 • Trello (Ameerika Ühendriigid) – töövoo kaardistamise teenus;
 • Vitally (Ameerika Ühendriigid) – kliendikonto aktiivsuse monitoorimise teenus.

Mõned meie töötlejad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu, kuid mis tahes andmete edastused on alati kaetud vajaliku andmekaitsemehhanismiga (nt Euroopa Komisjoni tüüptingimustega).

2.10 Remato teavitab e-posti teel Klienti kavandatavatest muudatustest, mis on seotud punktis 2.9 nimetatud volitatud töötlejate asendamisega või uute volitatud töötlejate kaasamisega, andes sellega Kliendile võimaluse muudatuste suhtes vastuväiteid esitada. Klient saab vastuväite esitada teatades sellest Rematole e-posti teel 7 päeva jooksul pärast muudatust käsitleva teate saamist Rematolt. Kui Klient esitab uue volitatud töötleja osas vastu vastuväite, teeb Remato mõistlikke jõupingutusi, et võimaldada Kliendil Teenust kasutada viisil, mis väldib Kliendi isikuandmete töötlemist uue volitatud töötleja poolt. Kui Remato ei saa uut volitatud töötlejat välistades Teenust osutada, siis on nii Kliendil kui ka Rematol õigus Leping lõpetada.

2.11 Kui Remato kasutab Kliendi isikuandmete töötlustoimingute tegemiseks alltöövõtjat, siis teeme seda üksnes alltöövõtjaga sõlmitud lepingu alusel, millega alltöövõtja kohustub Kliendi isikuandmete töötlemisel järgima vähemalt käesolevas Lepingus sätestatud tingimustega samaväärseid andmekaitsetingimusi ning Remato kohustub Kliendi nõudmisel esitama koopia või kokkuvõtte nimetatud tingimustest.

2.12 Kliendi isikuandmete töötlemisel on Remato kohustatud:

2.12.1 töötlema Kliendi isikuandmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik Teenuste osutamiseks või muul viisil Kliendi juhiste kohaselt;

2.12.2 rakendama sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, muuhulgas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 32 nimetatuid (kui see on asjakohane), et:

2.12.2.1 kaitsta Kliendi isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku või ebaseadusliku kaotsimineku, hävimise, kahjustumise, muutmise või avaldamise eest;

2.12.2.2 tagada kohalduvate Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktide nõuete järgimine; ja

2.12.2.3 tagada andmesubjektide õiguste kaitse.

2.12.3 hoidma Kliendi isikuandmeid konfidentsiaalsena ning tagama, et kõik Teenuse osutaja töötajad ning alltöövõtjad (volitatud töötlejad), kes Teenuste osutamisega seotud on, oleksid sõlminud Teenuse osutajaga konfidentsiaalsuslepingu;

2.12.4 mitte edastama Kliendi isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ilma Kliendi eelneva nõusolekuta (isikuandmete edastamisel väljaspoole EMPi on Remato kohustatud järgima isikuandmete kaitse üldmääruse V peatükis sätestatut);

2.12.5 tegema Kliendile kättesaadavaks teabe, mis on Kliendile mõistlikult vajalik, et demonstreerida Kliendi kui vastutava töötleja ja Remato kui volitatud töötleja kohustuste täitmist isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 alusel;

2.12.6 üks kord aastas, tööpäeval ja tööajal võimaldama Kliendil (Kliendi kulul) Remato esindaja juuresolekul läbi viia isikuandmete töötlust ja kaitset käsitlev audit või kontroll. Läbiviimise täpse aja ja korra lepivad Klient ja Remato eraldi kokku;

2.12.7 abistama Klienti mõistlikus ulatuses isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 32-36 sätestatud kohustuste täitmisel, võttes arvesse Kliendi isikuandmete töötlemise laadi ja Rematole kättesaadavat teavet, sh tegema vajadusel koostööd järelevalveasutustega;

2.12.8 põhjendamatu viivituseta teavitama Klienti Kliendi isikuandmetega seotud rikkumisest (nagu see on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses) ja vajaduse korral abistama Klienti järelevalveasutuse ja/või andmesubjektide teavitamisel.

3. Hooldus- ja arendustööd ning värskendused

3.1 Rematol on õigus teha Teenuse või Platvormi hooldus- ja arendustöid ning värskendusi. Võimaluse korral teeb Remato plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid, mis võivad põhjustada Platvormi töös katkestuse, töövälisel ajal (tööpäevadel vahemikus 18.00-09.00 ja puhkepäevadel).

3.2 Plaanipärastest hooldus- ja arendustöödest, mis võivad põhjustada Platvormi töös katkestuse, teavitab Remato Klienti vähemalt 24 tundi ette, v.a. erakorraliste hooldus- ja arendustööde korral, kui teavitamine ei ole mõistlikult võimalik.

3.3 Rematol on õigus teha Teenuse ja Platvormi värskendusi enda valitud ajal, ilma eelneva teavituseta.

3.4 Hooldus- ja arendustöödest tingitud Teenuse ja Platvormi kasutamise ajutine katkestus ei ole Remato-poolne Lepingu rikkumine ning Kliendil ei teki Remato vastu mistahes nõuded, mis tulenevad Teenuse või Platvormi kasutamise ajutisest katkestusest hooldus- või arendustööde ajal.

4. Teenuste eest tasumine

4.1 Lepingu sõlmimisel on Teenus Kliendile tasuta 14-päevase prooviperioodi jooksul. Pärast prooviperiood lõppemist on Teenuse kasutamine tasuline.

4.2 Tasu suurus sõltub sellest, millise Teenuse osa või osad on Klient Platvormi kaudu tellinud. Remato võib pakutavate Teenuste osasid ja pakette ning nende hindasid aeg-ajalt muuta. Ajakohane ülevaade pakutavatest Teenustest, nende osadest ja hindadest on alati toodud Remato veebilehel.

4.3 Kui Klient ja Teenusepakkuja ei ole kokku leppinud teistsuguses hinnas (nö rätseppaketis), arvutatakse Kliendile kohalduv tasu Remato veebilehel avaldatud hinnakirja järgi. Kehtiv hinnakiri on kättesaadav Remato veebilehe Remato.ee alamenüüst „Hinnakiri“. Rematol on õigus muuta Teenuste ja nende osade hindasid igal ajal, teavitades sellest vähemalt 30 päeva ette.

4.4 Tasu maksmine toimub igakuiselt Remato poolt Kliendile esitatud arve alusel, mille maksetähtajaks on 14 päeva alates arve kuupäevast. Tasu maksmisega viivitamise korral on Rematol õigus nõuda Kliendilt viivist 0,2% viivitatud summast iga viivitatud päeva eest.

4.5 Kui Klient keeldub tasu maksmisest, siis on Rematol õigus Leping üles öelda etteteatamistähtaega järgimata ning osaliselt või täielikult piirata Kliendi ligipääsu Teenusele.

4.6 Rematol on ka õigus Kliendi võlgnevuse perioodil osaliselt või täielikult piirata Kliendi ligipääsu Teenusele.

5. Kliendi ja Kasutaja kohustused

5.1 Klient kinnitab, et kasutab Teenust ainult seaduslikel eesmärkidel ja viisidel.

5.2 Klient on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav sisestatud andmete ning temaga seotud Kontodel tehtavate toimingute eest.

5.3 Klient kinnitab, et ta vastutab täielikult ja ainuisikuliselt oma Administraatorkasutaja ja Tavakasutajate eest, kellele on antud ligipääs Teenusele.

5.4 Klient ja Kasutajad on kohustatud hoidma Teenusele ligipääsu võimaldavaid turvaelemente saladuses.

5.5 Klient ja Kasutajad on kohustatud viivitamatult Rematot teavitama, kui on kahtlus, et turvaelemendid (mh Platvormi kasutamiseks kasutatavad tehnilised vahendid, Kasutajate kontodega seotud e-post jms) on sattunud kolmandate isikute kätte või tema Kasutaja andmed on lekkinud.

5.6 Kliendil ja Kasutajal on keelatud:

5.6.1 Teenuse aluseks olevat tarkvara dekompileerida, v.a. kohalduva seaduse alusel lubatud ulatuses, Teenuse lähtekoodile ligipääsu hankida või läbi viia või üritada läbi viia sarnaseid tegevusi eesmärgiga taandada Kood arusaadavale ning loetavale kujule;

5.6.2 Saata Platvormile tarkvaraliselt automatiseeritud päringuid.

6. Vastutus

6.1 Remato pakub Teenust, Platvormi, selle sisu ja/või funktsioone põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta.

6.2 Remato ei taga ega garanteeri, et Platvorm ühildub mis tahes Kliendi poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest, vastab Kliendi mistahes vajadustele või on vaba viirustest, häiretest, kaitstud häkkimiste ja muu turvalisust vähendava sissetungimise eest.

6.3 Remato ei vastuta muu hulgas järgmiste asjaolude eest:

6.3.1 Platvormi või Teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

6.3.2 mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Platvormile või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;

6.3.3 mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

6.3.4 Platvormi kasutamiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus.

6.4 Kliendil on õigus tarbida Teenuseid isiklikult Administraatorkasutaja Konto kaudu või võimaldada seda teha teistel isikutel Tavakasutajate Kontode kaudu. Igal juhul jääb Klient Remato ees vastutavaks Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest. Klient vastutab, et kõik Kasutajad kasutaksid Teenuseid ja Platvormi kooskõlas Kasutustingimustega. Klient kasutab Teenust omal vastutusel. Remato ei vastuta Kliendi lõppklientidele või koostööpartneritele põhjustatud kahjude või mistahes põhjustatud tagajärgede eest.

6.5 Remato ega Klient ei vastuta viivituste või kahjude eest, mis tulenevad takistusest, mis ei kuulu osapoolte mõistliku kontrolli alla, mida ei olnud Lepingu sõlmimise ajal võimalik mõistlikult arvesse võtta ja mille tagajärgi ei olnud mõistlikult võimalik vältida ega ületada („vääramatu jõud“). Sellised viivitused või kahjud hõlmavad muu hulgas probleeme, vigu ja katkestusi kolmandate poolte tarkvaras ja seadmetes, samuti teenusetõkestamise rünnakuid, turvarikkumisi ja muid eeltooduga sarnaseid asjaolusid.

6.6 Remato vastutab Lepingu rikkumise eest üksnes juhul, kui rikkumise põhjuseks on Remato tahtlus või raske hooletus. Remato vastutab Kliendile Lepingu rikkumisega tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud otsese varalise kahju eest. Remato ei vastuta Kliendi saamata jäänud tulu ja mittevaralise kahju eest. Remato ei vastuta Platvormi või Konto osalise või täieliku hävimise tõttu tekkinud kahjude eest. Remato vastutus Kliendi ees seoses Teenuse ja Platvormi kasutamisega on piiratud summaga, mis vastab kliendi poolt Rematole eelneva kaheteistkümne (12) kuu jooksul Teenuse eest tegelikult makstud tasudele (ilma käibemaksuta). Käesolev piirang kehtib juhul kui vastutus tuleneb Lepingust või lepinguvälisest suhtest sõltumata vastutuse põhimõtetest.

6.7 Remato ei ole Kliendi ega kolmandate isikute ees vastutav Kliendi poolt Teenuste kasutamise ja sellega seonduva tegevuse tagajärgede eest.

7. Intellektuaalne omand

7.1 Platvorm ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad Rematole. Sh, kuid mitte ainult, kuulub Rematole Platvormi kujundus, graafiline lahendus, kujutised, tekst, kood, domeeninimed jm autoriõigused, ärinimed, kaubamärgid jm intellektuaalne omand, mida Kliendile antakse kasutada Teenuse kasutamise käigus (va. Kliendi poolt sisestatud andmed). Lepingu sõlmides Teenusele ja Platvormile juurdepääsu andmisega saab Klient ainult õiguse Teenust kasutada viisil, mis on sätestatud Kasutustingimustes.

7.2 Kui Kasutaja edastab Platvormile autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega kaitstud teoseid (nt fotosid, tagasiside jms) annab Klient Rematole tasuta lihtlitsentsi nende teoste osas kehtivate varaliste õiguste teostamiseks, sh on Rematol õigus Kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil ise kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist Platvormil, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Klient kohustub veenduma ja tagama, et Platvormi kasutamisega ei riku Klient ega temaga seotud Kasutajad mistahes kolmanda isiku autori- ega ka muid intellektuaalomandi õigusi.

7.3 Platvormi intellektuaalset omandit on Kliendil keelatud mis tahes viisil reprodutseerida, levitada, tõlkida, muuta, töödelda, luua sellest tuletatud teoseid, avalikult esitada, taasesitada, üldsusele eksponeerida, edastada, teha üldsusele kättesaadavaks, võõrandada, müüa, litsentseerida jmt, kui selleks ei ole Teenusepakkuja eelnevat kirjalikku nõusolekut või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

7.4 Kliendi ja/või Kasutaja poolt Platvormi enda andmete lisamise ning salvestamisega ei muutu Klient ja/või Kasutaja Teenusepakkujale kuuluva Platvormi kaasautoriks.

8. Konfidentsiaalsus

8.1 Klient ja Remato on kokku leppinud, et hoiavad Lepingu käigus saadud ja tekkinud informatsiooni konfidentsiaalsena. Konfidentsiaalsuskohustus ei kehti ulatuses, milles Klient või Remato on kohustatud informatsiooni edastama õigusaktides sätestatud või nende alusel tekkinud kohustuste täitmiseks või milles Klient või Remato edastavad andmeid raamatupidajatele, audiitoritele, finantseerimisasutustele, advokaatidele ning muudele sarnastele professionaalsete teenuste osutajatele, kes on kohustatud vastavat informatsiooni konfidentsiaalsena hoidma.

8.2 Konfidentsiaalsuskohustus kehtib Lepingu tähtaja jooksul ning 5 aastat alates Lepingu lõppemist.

9. Kohalduv õigus ja kohtualluvus

9.1 Kasutustingimustele kohaldub Eesti õigus.

9.2 Kasutustingimustega seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Eesti kohtutes (esimese astme kohus on Harju Maakohus).

10. Lõppsätted

10.1 Kui Kasutustingimuste mõni punkt loetakse tühiseks, mitte rakendatavaks või ebaseaduslikuks tervenisti või osaliselt ükskõik millisel põhjusel, siis kohaldatakse seda sätet suurimas võimalikus ulatuses arvestades Remato ja Kliendi tahet. Ülejäänud tingimuste või sätete kehtivust ega kohaldatavust tühine punkt ei mõjuta.

10.2 Kõik Lepingu poolte vahelised teated seoses Kasutustingimustega edastatakse teisele poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel.

10.3 Remato tarnib Klientidele erineval kujul Teenuse kasutamist abistavaid QR-koode, mis on iseseisev toode/teenus, mille tarnimise tingimused lepitakse Remato ja Kliendi vahel kokku eraldiseisvalt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel ning selle suhtes ei kohaldata Kasutustingimusi.