Remato Töömaa Halduse süsteemi üldtingimused

Kehtivad alates 17. oktoober 2023

Tere tulemast Remato Töömaa Halduse (edaspidi ka Remato TH) platvormile. Käesolevad Üldtingimused määratlevad, millistel tingimustel on võimalik meie töömaahalduse platvormi ja teenuseid kasutada. Palun tutvuge Üldtingimustega hoolikalt. Kui Te ei nõustu Üldtingimustega, siis ei ole teil võimalik meie töömaahalduse platvormi ja teenuseid kasutada.

Üldtingimuste lühikokkuvõte:

 • Remato TH on tarkvaraline teenus (ingl. keeles software-as-a-service ehk SaaS), mis on mõeldud eelkõige peatöövõtjatest ehitusettevõtetele, kes on kohustatud ehitusobjektile sisenevate ja väljuvate inimeste andmed ning nende seal viibimise kestuse elektrooniliselt registreerima ning esitama Töövõtuahela ja Töötamise Kestuse Infosüsteemi (TTKI) kaudu vastavalt kehtivale seadusandlusele ja säilitama eeltoodud infot.
 • Lisaks on võimalik töömaahalduse platvormi kasutada töövõtuahelast reaalajas ülevaate saamiseks, külaliskaartide halduseks, tööohutusdokumentide, -kinnituste, -varustuse ja ohutusnõuete mittevastavuste registri halduseks, äpi vahendusel GPS funktsiooni ja virtuaal-perimeetri loomisega nii tavaobjektide kui ka joonehitiste suhtes andmete kogumise ja maksuhaldurile esitamise kohustuse täitmiseks, Töömaa turvakaameratele ja nende salvestustele ligipääsuks.
 • Remato teeb kõik mõistlikult võimaliku, et Teenus oleks kasutatav 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas (nn sõltumata seadmest, asukohast ja ilmast).
Mõisted
Termin Definitsioon
Administraatorkasutaja Kliendile Remato poolt loodud administraatorkasutaja, mille kaudu saab Teenuseid kasutada, Kliendiga seotud andmeid hallata, sisestada ja muuta. Administraatorkasutaja saab luua kontosid Tavakasutajatele ning määrata Tavakasutaja volituste ulatuse Teenuste kasutamiseks.
Kasutaja Administraatorkasutaja või Tavakasutaja.
Üldtingimused Käesolevad tingimused, mis koos lisadega moodustavad Teenusepakkuja ja Kliendi vahelise Lepingu.
Klient Juriidiline isik, kes Platvormi kaudu registreerib Teenuse kasutajaks või kellele Remato loob ja edastab ligipääsu Teenuse kasutamiseks. Kliendile on Üldtingimustes viidatud ka kui „teie“.
Konto Kliendi andmete terviklik komplekt Teenuses, millele on omanud ja/või omavad juurdepääsu konkreetsed Kasutajad läbi personaalsete ning erinevate volitustega kasutajakontode.
Kood Platvormi tarkvara lähtekood, algoritmid, tehniliselt kasulikud mudelid ja disaini mustrid.
Leping Käesolevad Üldtingimused ja lisad, mis moodustavad Teenusepakkuja ja Kliendi vahel juriidiliselt siduva kokkuleppe Teenuse kasutamiseks.
Platvorm Remato töömaahalduse teenuse veebiplatvorm aadressil app.sm.remato.com ja selle alamdomeenid, sh iOS/Android äpid, API-d ja muud võimalikud riistvaralised ja tarkvaralised komponendid, mis moodustavad Remato TH kui teenuse tehnilise manifestatsiooni koos olemasoleva dokumentatsiooni, uuenduste ja muude ühendatud komponentidega mis on mõeldud Teenuse levitamiseks, kasutamiseks ja/või administreerimiseks. Platvormile imporditavad, selles kuvatavad ja Platvormilt TTKI-sse esitatavate andmete (edaspidi Töömaa andmed) loetletu on toodud Üldtingimuste lisas nr 1.
Tavakasutaja Kliendi Administraatorkasutaja poolt määratletud füüsiline isik (Kliendi töötaja või muu Kliendi käsundit täitev isik), kellele Klient on andnud volituse seoses Teenuse kasutamisega Kliendiga seotud andmeid ja ligipääsuõigusi hallata, sisestada ja muuta ning kellele on selleks loodud personaalne kasutajakonto.
Teenus Remato TH nimeline tarkvaraline teenus (SaaS​), mis pakub eelkõige peatöövõtjatest ehitusettevõtetele seadusest tuleneva andmete elektroonilise registreerimise, haldamise, TTKI-sse esitamise ja säilitamise kohustuse täitmiseks mõeldud lahendusi. Teenus on mõeldud kasutamiseks majandus- ja kutsetegevuses. Remato võib Kliendile pakkuda erinevaid Platvormi ja Teenuse osasid.
Teenusepakkuja Remato Solutions OÜ, registrikood: 14536402; aadress: Paju 2, Tartu 50603, Eesti; e-post: info@remato.com. Teenusepakkujale on Üldtingimustes viidatud ka kui „Remato“ või „meie“.
Töömaa Ehitusplats ehk igasugune maa- või veeala, kus tehakse ehitustöid, kusjuures ühel Töömaal võib asuda mitu ehitusplatsi, -objekti või ala, kus tehakse ehitustöid.
Töötaja Kliendi alltöövõtja füüsilisest isikust töötaja või muu isik, kellele Klient on andnud volituse seoses Teenuse kasutamisega fikseerida või sisestada Platvormi äpi või muu lahenduse vahendusel Töömaale sisenemised ja väljumised (tööaeg), tööaja andmeid vaadata ja volituse olemasolul muuta ning kellele on selleks loodud personaalne kasutajakonto. Samuti Kliendi külaline või muu töömaal viibinud isik, kellele Klient on andnud ligipääsu Töömaale, kuid kellele kasutajakontot ei looda.

1. Teenuse kasutamine, Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

1.1. Teenuse kasutamine eeldab Üldtingimuste täielikku ja tingimusteta aktsepteerimist Kliendi poolt Konto loomisel. Konto loomisega loetakse Leping Remato ja Kliendi vahel sõlmituks.

1.2. Teenuse kasutamiseks peab Klient looma endale Konto Platvormi kaudu, järgides Platvormil toodud juhiseid. Esmakordse Konto loomise raames luuakse Kliendile Administraatorkasutaja õigustega Konto.

1.3. Konto loomise ajal ja Teenuse kasutamise käigus on Kliendil võimalus valida, milliseid Teenuse osasid Klient kasutada soovib. Teenuse osade kirjeldused ja Remato poolt pakutavad funktsionaalsused on kirjeldatud Platvormil.

1.4. Administraatorkasutaja Konto kaudu saab Klient volitada enda töötajaid või teisi enda kasuks töötavaid isikuid Teenust kasutama, luues iga vastava isiku jaoks Tavakasutaja kasutajakonto, järgides selleks Platvormil toodud juhiseid. Töötaja personaalne kasutajakonto luuakse Remato TH-s Töötaja kontaktandmete (eelkõige telefoninumbri) sisestamisega Kasutaja või muu volitatud isiku poolt. Klient vastutab, et kõik temaga seotud Kasutajad kasutavad Teenuseid ja Platvormi kooskõlas Üldtingimustega.

1.5. Rematol on õigus ilma Kliendi eelneva nõusolekuta siseneda Kliendi Kontole ja Kasutajate kontodele kasutajatoe tagamiseks, veaotsinguks, hooldus- ja arendustööde teostamiseks ning muude sarnaste toimingute tegemiseks. Eelnevalt nimetatud sisenemised logitakse ning Kliendil on õigus logidega tutvuda.

1.6. Rematol on õigus Üldtingimusi muuta, teavitades sellest Klienti elektrooniliselt, Platvormi kaudu vähemalt 30 päeva ette. Remato muudab Üldtingimusi eelkõige siis, kui Üldtingimuste muutmise vajadus on tingitud sellest, et me täiustame oma Teenuseid ja/või arendame uusi funktsioone; muudame oma Platvormi ulatust või olemust; muutuvad Platvormi haldamisega ja teenuste osutamisega seotud kulud, riskid ja/või kohustused; kui muudatuse eesmärk on paremini selgitada Lepingupoolte õigusi ja kohustusi, mis on seotud Teenuste ja Platvormi kasutamisega ja/või kui Rematol on muud objektiivsed põhjendused Üldtingimuste muutmiseks. Kui Klient ei nõustu muudatustega, on Kliendil õigus Leping üles öelda. Kui Klient 30 päeva jooksul alates teavitusest Lepingut üles ei ütle, siis loetakse et Klient on muudatustega nõus.

1.7. Teenuse kasutamiseks peab juriidiline isik, kelle nimel Konto luuakse, olema õigusvõimeline, eelkõige olema nõuetekohaselt äriregistris või muus välisriigi sarnases registris registreeritud. Kui sõlmite Lepingu juriidilise isiku, näiteks oma tööandja nimel või äriühingu nimel, kellele teenuseid osutate, kinnitate ja peate olema valmis tõendama, et teil on kõik õigused juriidilise isiku esindamiseks seoses Lepingu sõlmimisega.

1.8. Enne juriidilisele isikule loodud Konto aktiveerimist on Rematol õigus, aga mitte kohustus, kontrollida vastava juriidilise isiku tausta ja teda puudutavat informatsiooni avalikest andmebaasidest ja õigus keelduda Konto aktiveerimisest, kui Rematol tekib kahtlus juriidilise isiku usaldusväärsuses.

1.9. Leping sõlmitakse üheks (1) aastaks. Kui Klient ei teavita vähemalt 30 päeva enne Lepingu tähtaega soovist leping lõpetada, siis pikeneb automaatselt iga Lepingu tähtaja saabumisel ühe (1) aasta kaupa.

1.10. Kliendil on õigus Leping lõpetada igal ajal korraliselt, teavitades sellest Rematot kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva ette.

1.11. Rematol on õigus Leping lõpetada igal ajal korraliselt, teavitades sellest Klienti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva ette.

1.12. Lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda juba kasutatud Teenuste eest või muudest analoogsetest kohustustest Remato ees.

1.13. Pärast Töömaal ehitustööde lõpetamist hoiab Remato Kliendi vastava Töömaaga seotud järgmisi Töömaa andmeid: andmed iga isiku ehitusplatsil viibimise summeeritud aja ning kuni kolm korda nädalas isikustamata kujul iga isiku ehitusplatsile sisenemise ja sellelt lahkumise kellaajad sekundi täpsusega, veel 4 kuud seaduses sätestatud peatöövõtja andmete säilitamise kohustuse täitmiseks, mille järgselt on Rematol õigus need täielikult ja pöördumatult kustutada.

1.14. Pärast Lepingu lõpetamist hoiab Remato punktis 1.13 nimetamata Kliendi muid andmeid veel kuni 6 kuud, mille järgselt on Rematol õigus need täielikult ja pöördumatult kustutada.

1.15. Kliendil on õigustatud huvi korral, eraldi kokkuleppel ja lisatasu eest võimalik hoida Töömaa andmeid Remato TH süsteemis pärast punktides 1.13 ja 1.14 sätestatud tähtaja möödumist. Eraldi kokkuleppel ja lisatasu eest on Kliendil võimalik saada andmetele ligipääs või andmete komplekt enda valdusse pärast Töömaal ehitustööde ja Lepingu lõpetamist.

2. Andmekaitse ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1. Vastutava töötlejana tegutsemisel, st oma Klientide isikuandmete kogumisel ja töötlemisel (nt Kliendi esindaja nimi ja e-posti aadress Administraatorkasutaja konto loomiseks, isikuandmete töötlemisel Teenuse toe pakkumise eesmärgil), töötleb Remato isikuandmeid oma privaatsusteates toodud tingimustel.

2.2. Teenuse kasutamisel loetakse Klienti Platvormi kaudu üles laaditud, sisestatud, loodud või muul viisil Teenuse kasutamisel kättesaadavaks tehtud isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning Rematot selliste isikuandmete volitatud töötlejaks, kes töötleb isikuandmeid vastavalt Kliendiga sõlmitud andmetöötluslepingule, mis on Üldtingimuste lisas nr 2 ja moodustab Lepingu lahutamatu osa.

3. Hooldus- ja arendustööd ning värskendused

3.1. Rematol on õigus teha Teenuse või Platvormi hooldus- ja arendustöid ning värskendusi. Võimaluse korral teeb Remato plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid, mis võivad põhjustada Platvormi töös katkestuse, töövälisel ajal (tööpäevadel vahemikus 20.00-06.00 ja puhkepäevadel).

3.2. Plaanipärastest hooldus- ja arendustöödest, mis võivad põhjustada Platvormi töös katkestuse, teavitab Remato Klienti vähemalt 24 tundi ette, v.a. erakorraliste hooldus- ja arendustööde korral, kui teavitamine ei ole mõistlikult võimalik või eelneva teavitamisega seotud viivitus võiks ohtu seada Platvormi toimimise ja/või selle kaudu töödeldavate andmete turvalisuse ja/või terviklikkuse.

3.3. Rematol on õigus teha Teenuse ja Platvormi värskendusi enda valitud ajal, ilma eelneva teavituseta.

3.4. Hooldus- ja arendustöödest tingitud Teenuse ja Platvormi kasutamise ajutine katkestus ei ole Remato-poolne Lepingu rikkumine ning Kliendil ei teki Remato vastu mistahes nõuded, mis tulenevad Teenuse või Platvormi kasutamise ajutisest katkestusest hooldus- või arendustööde ajal.

3.5. Remato teavitab Klienti esimesel võimalusel Platvormi töö katkestusest, mis ei ole põhjustatud Remato poolt, aga on tuvastatav Remato poolt.

4. Teenuste eest tasumine

4.1. Tasu suurus sõltub sellest, millise Teenuse osa või osad on Klient Platvormi kaudu tellinud. Remato võib pakutavate Teenuste osasid ja pakette ning nende hindasid aeg-ajalt muuta. Ajakohane ülevaade pakutavatest Teenustest, nende osadest ja hindadest on alati toodud Remato veebilehel.

4.2. Kui Klient ja Teenusepakkuja ei ole kokku leppinud teistsuguses hinnas (nö rätseppaketis), arvutatakse Kliendile kohalduv tasu Remato veebilehel avaldatud hinnakirja järgi. Kehtiv hinnakiri on kättesaadav Remato veebilehe Remato.ee alamenüüst „Hinnakiri“. Rematol on õigus muuta Teenuste ja nende osade (sh koolitus-, rendi- ja väljakutsetasu) hindasid igal ajal, teavitades sellest vähemalt 30 päeva ette.

4.3. Tasu maksmine toimub igakuiselt Remato poolt Kliendile esitatud arve alusel, mille maksetähtajaks on 14 päeva alates arve edastamise kuupäevast. Tasu maksmisega viivitamise korral on Rematol õigus nõuda Kliendilt viivist 0,2% viivitatud summast iga viivitatud päeva eest.

4.4. Kui Klient keeldub tasu maksmisest, siis on Rematol õigus Leping üles öelda etteteatamistähtaega järgimata.

4.5. Rematol on õigus Kliendi võlgnevuse tõttu Leping lõpetada või osaliselt või täielikult piirata Kliendi ja Kasutajate ligipääsu Teenusele (ehk lõpetada andmete töötlemine, edastamine TTKI-le ja säilitamine) Remato poolt Kliendile edastatud võlgnevuse tasumist meelde tuletava teate edastamisele järgneval tööpäeval, kui Klient ei likvideeri võlgnevust ka sel päeval.

5. Remato kohustused

5.1. Remato kohustub Kliendi nimel esitama maksuhaldurile:

5.1.1.  kord päevas iga Töötaja eelmisel päeval ehitusplatsil viibimise summeeritud aja ning kuni kolm korda nädalas isikustamata kujul iga isiku ehitusplatsile sisenemise ja sellelt lahkumise kellaajad sekundi täpsusega (Töömaal seoses tööülesannetega viibinud isikute ja ehitusplatsi külastajate kohta, kes ehitustöid ei tee, esitatakse isikustamata kujul);

5.1.2. säilitama esitatavaid andmeid ehitustööde ajal ja neli (4) kuud pärast ehitustööde lõpetamist.

5.2. Remato koolitab Remato TH esmakordsel kasutuselevõtul ja juurutamisel ühe Töömaa näitel Kliendi Kasutajaid tasuta ning Remato tagab Kliendile ligipääsu koolitusmaterjalidele ja muudele kasutusjuhistele. Vajaduse korral ning Kliendi väljakutsel saadab Remato oma esindaja Kliendi kulul Kliendi Töömaale Platvormiga seotud tehnilise konsultatsiooni või töö teostamiseks.

5.3. Remato teeb mõistlikke jõupingutusi, et teha tavapärane Teenuse tugi Kliendile kättesaadavaks tööpäevadel vahemikus 09:00-17:00 ning vastata Remato kasutajatoe kontaktile support@remato.com esitatud Kliendi päringutele hiljemalt järgneval tööpäeval.

6.  Kliendi ja Kasutaja kohustused

6.1. Klient kinnitab, et kasutab Teenust ainult seaduslikel eesmärkidel ja viisidel.

6.2. Klient on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav sisestatud andmete (sh andmete õigsuse) ning temaga seotud Kontodel tehtavate toimingute eest.

6.3. Klient kinnitab, et ta vastutab täielikult ja ainuisikuliselt oma Administraatorkasutaja ja Tavakasutajate eest, kellele on antud ligipääs Teenusele.

6.4. Klient ja Kasutajad on kohustatud hoidma Teenusele ligipääsu võimaldavaid turvaelemente saladuses.

6.5. Klient ja Kasutajad on kohustatud viivitamatult Rematot teavitama, kui on kahtlus, et turvaelemendid (mh Platvormi kasutamiseks kasutatavad tehnilised vahendid, Kasutajate kontodega seotud e-posti konto või telefoninumber jms) on sattunud kolmandate isikute kätte või tema Kasutaja andmed on lekkinud.

6.6. Klient ja Kasutajad on kohustatud Rematot esimesel võimalusel teavitama, kui Teenuse kasutamise katkemine on tingitud Töömaaga seotud lokaalsetest probleemidest (nt Kliendi poolt tagatavate ühenduste katkemine, füüsiliste seadmete vigastamine või hävimine jms).

6.7. Klient on kohustatud regulaarselt kontrollima Platvormi kaudu TTKI´sse andmete edastamist, sh edastatavate andmete õigsust ja edastamise õigeaegsust ning viivitamatult teavitama Rematot andmete edastamisega seotud puudustest.

6.8. Klient kohustub töötlema Remato süsteemides loodavaid, vahendatavaid ja talletatavaid isikuandmeid vastavalt kohalduvates andmekaitsealastes õigusaktides ning andmetöötluslepingus sätestatule ning tagama vastava töötlemise ka oma Kasutajate poolt.

6.9. Kliendil ja Kasutajal on keelatud:

6.9.1. Teenuse aluseks olevat tarkvara dekompileerida, v.a. kohalduva seaduse alusel lubatud ulatuses, Teenuse lähtekoodile ligipääsu hankida või läbi viia või üritada läbi viia sarnaseid tegevusi eesmärgiga taandada Kood arusaadavale ning loetavale kujule;

6.9.2. Saata Platvormile tarkvaraliselt automatiseeritud päringuid.

7. Vastutus

7.1. Remato pakub Teenust, Platvormi, selle sisu ja/või funktsioone põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“ ilma otseste või kaudsete kinnituste ja garantiideta.

7.2.  Eelkõige ei kinnita ega garanteeri Remato, et: (i) Kliendi poolt Teenuse/Platvormi kasutamine vastab kliendi ootustele; (ii) Teenus/Platvorm ühildub mis tahes ja kogu Kliendi kasutatava riist- ja tarkvaraga, (iii) Kliendil on võimalik Teenust/Platvormi kasutada katkematult, õigeaegselt ja kättesaadavana igal ajahetkel ja igas kohas, (iv) Teenus/Platvorm on turvaline ja vigadeta, viiruste, häireteta, kaitstud häkkimise ja muude turvalisust ohustavate sissetungide eest.

7.3.  Kliendil on õigus tarbida Teenuseid isiklikult Administraatorkasutaja Konto kaudu või võimaldada seda teha teistel isikutel Tavakasutajate Kontode kaudu. Igal juhul jääb Klient Remato ees vastutavaks Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest. Klient vastutab, et kõik Kasutajad kasutaksid Teenuseid ja Platvormi kooskõlas Üldtingimustega. Klient kasutab Teenust omal vastutusel. Remato ei vastuta Kliendi lõppklientidele või koostööpartneritele põhjustatud kahjude või mistahes põhjustatud tagajärgede eest.

7.4.  Remato ega Klient ei vastuta viivituste või kahjude eest, mis tulenevad takistusest, mis ei kuulu osapoolte mõistliku kontrolli alla, mida ei olnud Lepingu sõlmimise ajal võimalik mõistlikult arvesse võtta ja mille tagajärgi ei olnud mõistlikult võimalik vältida ega ületada („vääramatu jõud“). Sellised viivitused või kahjud hõlmavad muu hulgas probleeme, vigu ja katkestusi kolmandate poolte tarkvaras ja seadmetes, samuti teenusetõkestamise rünnakuid, turvarikkumisi ja muid eeltooduga sarnaseid asjaolusid.

7.5.  Remato vastutab Lepingu rikkumise eest üksnes juhul, kui rikkumise põhjuseks on Remato tahtlus või raske hooletus. Remato vastutab Kliendile Lepingu rikkumisega tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud otsese varalise kahju eest. Remato ei vastuta Kliendi saamata jäänud tulu ja mittevaralise kahju eest. Remato vastutus Kliendi ees seoses Teenuse ja Platvormi kasutamisega on piiratud summaga, mis vastab kliendi poolt Rematole eelneva kuue (6) kuu jooksul Teenuse eest tegelikult makstud tasudele (ilma käibemaksuta). Käesolev piirang kehtib juhul kui vastutus tuleneb Lepingust või lepinguvälisest suhtest sõltumata vastutuse põhimõtetest.

7.6.   Remato ei ole Kliendi ega kolmandate isikute ees vastutav Kliendi poolt Teenuste kasutamise ja sellega seonduva tegevuse tagajärgede eest.

8. Intellektuaalne omand

8.1. Platvorm ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad Rematole. Sh, kuid mitte ainult, kuulub Rematole Platvormi kujundus, graafiline lahendus, kujutised, tekst, kood, domeeninimed jm autoriõigused, ärinimed, kaubamärgid jm intellektuaalne omand, mida Kliendile antakse kasutada Teenuse kasutamise käigus (va. Kliendi poolt sisestatud andmed). 

8.2. Lepingu jõustumisega annab Remato Kliendile ja tema poolt Teenuse kasutamiseks volitatud isikutele piiratud, mitteeksklusiivse, mitteüleantava ja mitte all-litsentsitava litsentsi Teenuse ja Platvormi või muude vahendite kaudu pakutava sisu kasutamiseks ainult sellisel viisil, mis on vajalik Teenuse kasutamiseks ettenähtud otstarbel Kliendi (ja ainult Kliendi) poolt ja ainult Lepingu kehtivuse ajal.

8.3. Kui Kasutaja edastab Platvormile autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega kaitstud teoseid (nt fotosid, tagasiside jms) annab Klient Rematole tasuta lihtlitsentsi nende teoste osas kehtivate varaliste õiguste teostamiseks, sh on Rematol õigus Kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil ise kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist Platvormil, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Klient kohustub veenduma ja tagama, et Platvormi kasutamisega ei riku Klient ega temaga seotud Kasutajad mistahes kolmanda isiku autori- ega ka muid intellektuaalomandi õigusi.

8.4. Platvormi intellektuaalset omandit on Kliendil keelatud mis tahes viisil reprodutseerida, levitada, tõlkida, muuta, töödelda, luua sellest tuletatud teoseid, avalikult esitada, taasesitada, üldsusele eksponeerida, edastada, teha üldsusele kättesaadavaks, võõrandada, müüa, litsentseerida jmt, kui selleks ei ole Teenusepakkuja eelnevat kirjalikku nõusolekut või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

8.5. Kliendi ja/või Kasutaja poolt Platvormi enda andmete lisamise ning salvestamisega ei muutu Klient ja/või Kasutaja Teenusepakkujale kuuluva Platvormi kaasautoriks.

9. Konfidentsiaalsus

9.1. Klient ja Remato on kokku leppinud, et hoiavad Lepingu käigus saadud ja tekkinud informatsiooni konfidentsiaalsena. Konfidentsiaalsuskohustus ei kehti ulatuses, milles Klient või Remato on kohustatud informatsiooni edastama õigusaktides sätestatud või nende alusel tekkinud kohustuste täitmiseks või milles Klient või Remato edastavad andmeid raamatupidajatele, audiitoritele, finantseerimisasutustele, advokaatidele ning muudele sarnastele professionaalsete teenuste osutajatele, kes on kohustatud vastavat informatsiooni konfidentsiaalsena hoidma.

9.2. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib Lepingu tähtaja jooksul ning 5 aastat alates Lepingu lõppemisest.

10. Kohalduv õigus ja kohtualluvus

10.1. Lepingule kohaldub Eesti õigus.

10.2. Lepinguga seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Eesti kohtutes (esimese astme kohus on Harju Maakohus).

11. Lõppsätted

11.1. Kui Lepingu mõni punkt loetakse tühiseks, mitte rakendatavaks või ebaseaduslikuks tervenisti või osaliselt ükskõik millisel põhjusel, siis kohaldatakse seda sätet suurimas võimalikus ulatuses arvestades Remato ja Kliendi tahet. Ülejäänud tingimuste või sätete kehtivust ega kohaldatavust tühine punkt ei mõjuta.

11.2. Kõik Lepingu poolte vahelised teated seoses Lepinguga edastatakse teisele poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel.

11.3. Remato tarnib Klientidele erineval kujul Teenuse kasutamist abistavaid seadmeid ja lahendusi, mis on iseseisev toode/teenus, mille tarnimise tingimused lepitakse Remato ja Kliendi vahel kokku eraldiseisvalt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel ning selle suhtes ei kohaldata Lepingut.

Üldtingimuste lisad:

1. Töömaa andmed

2. Andmetöötlusleping

ÜLDTINGIMUSTE LISA 1. – TÖÖMAA ANDMED

Järgnevate andmeväljade info liigub TTKI-st Remato TH süsteemi ning on sõltuvalt funktsionaalsusest ja kasutajaõigustest ka lõppkasutajale nähtavad.

Andmevälja nimetus TTKI-s Välja tüüp TTKI-s
OBJEKT
Objekti nimetus kohustuslik
Objekti aadress kohustuslik
Katastritunnus kohustuslik
Ehitusteatise või ehitamise alustamise teatise nr kohustuslik
EHR / TarkTee kood kohustuslik
Tööde liik valikuline
Eeldatav maksumus valikuline
Ehitustegevuse alguskuupäev kohustuslik
Ehitustegevuse eeldatav lõppkuupäev kohustuslik
Ehitustegevuse tegelik lõppkuupäev valikuline
PEATÖÖVÕTJA
Ettevõtte või isiku nimi kohustuslik
Ettevõtte registreerimiskood või isikukood kohustuslik
Registreerimisriik kohustuslik
Peatöövõtja aadress kohustuslik
KMKR nr valikuline
PEATÖÖVÕTJA ESINDAJA
Isikukood kohustuslik
Eesnimi kohustuslik
Perekonnanimi kohustuslik
Kontaktisiku roll kohustuslik
Telefoninumber valikuline
E-posti aadress valikuline
TELLIJA
Registreerimisriik kohustuslik
Isikukood / Registreerimiskood kohustuslik
Tellija nimi kohustuslik
Aadress valikuline
KMKR nr valikuline
Töövõtuahel (jah/ei) valikuline
OMANIKUJÄRELEVALVE
Registreerimisriik kohustuslik
Isikukood / Registreerimiskood kohustuslik
Omanikujärelevalve tegija nimi kohustuslik
Töövõtuahel (jah/ei) valikuline
Vastutusvaldkond kohustuslik
Aadress valikuline
KMKR nr valikuline
SEOTUD TÖÖMAA REGISTREERIMISSÜSTEEMID
Töömaa nimi kohustuslik
Töömaa koosseisus alates (kuupäev) kohustuslik
Lubatud registreerimissüsteemide tüübid (standardkaart jm) kohustuslik
Registreerimissüsteemi kood kohustuslik
ALLTÖÖVÕTJA
Registreerimisriik kohustuslik
Isikukood / Registreerimiskood kohustuslik
Tellija nimi kohustuslik
Aadress valikuline
KMKR nr valikuline
Tööde liik valikuline
ALLTÖÖVÕTJA ESINDAJA
Isikukood kohustuslik
Eesnimi kohustuslik
Perekonnanimi kohustuslik
Kontaktisiku roll kohustuslik
Telefoninumber valikuline
E-posti aadress valikuline
DOKUMENDID
Dokumendi nimi kohustuslik
Dokumendi lühikirjeldus valikuline
ETTEVÕTTE TÖÖTAJAD
Nimi kohustuslik
Isikukood kohustuslik
Tööandja kohustuslik
Tööandja registrikood kohustuslik
Registreerimisvahendi tüüp (standardkaart või muu) kohustuslik
Registreerimisvahendi number kohustuslik
Objektil käinud (jah/ei) kohustuslik
Väline töötaja (lähetatud töötaja / renditöötaja) kohustuslik
Allikas (TÖR, käsitsi lisatud) kohustuslik
Objektile pääs (lubatud/ei ole lubatud) kohustuslik

ÜLDTINGIMUSTE LISA 2. – ANDMETÖÖTLUSLEPING

Käesolev andmetöötlusleping on sõlmitud Remato Solutions OÜ (Remato) ja Kliendi vahel, moodustab Lepingu (edaspidi käesolevas andmetöötluslepingus nimetatud Teenuseleping) lahutamatu osa ning on andmetöötlusleping Kliendi kui vastutava töötleja ning Remato kui volitatud töötleja vahel GDPR-i Artikkel 28 tähenduses (Klient ja Remato edaspidi käesolevas andmetöötluslepingus ühiselt Pooled ja kumbki eraldi ka Pool).

Arvestades, et:

1. Selles andmetöötluslepingus kasutatud suure algustähtedega terminitel on neile Üldtingimustes antud tähendus, kui andmetöötluslepingus endas ei ole sätestatud teisiti;

2. GDPR tähendab isikuandmete kaitse üldmäärust (EL) 2016/679, mida rakendatakse alates 25. maist 2018;

3. Teenuse kasutamisel loetakse Klienti Platvormi kaudu üles laaditud, sisestatud, loodud või muul viisil Teenuse kasutamisel kättesaadavaks tehtud isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning Rematot selliste isikuandmete volitatud töötlejaks, kes töötleb isikuandmeid vastavalt käesolevale andmetöötluslepingule;

leppisid Pooled kokku alljärgnevas:

1. Pooled kinnitavad, et kohustuvad järgima Platvormil ja/või Teenuse kasutamisel töödeldavate isikuandmete (edaspidi isikuandmed) osas GDPR-ist ning muudest kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi (Remato volitatud töötleja kohustusi ja Klient vastutava töötleja kohustusi).

2. Klient kinnitab, et tal on kohane õiguslik alus Platvormil ja/või Teenuses isikuandmete töötlemiseks, ta on vastavast töötlemisest andmesubjekte teavitanud ning tal on õigus volitada Rematot töötlema isikuandmeid vastavalt Teenuselepingus ning käesolevas andmetöötluslepingus sätestatule.

3. Remato kinnitab, et kohustub volitatud töötlejana töötlema isikuandmeid kooskõlas käesoleva andmetöötluslepingu, Teenuselepingu, GDPR-i ning muude kohalduvate isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktidega.

4. Klient kinnitab, et Remato võib koondatud või anonüümses vormis kasutada isikuandmeid Remato sisemiseks analüüsiks eesmärgiga parandada Teenuste kvaliteeti ja arendada Teenust funktsionaalsuse, uute funktsioonide jms lisamisega. Samuti kinnitab Klient, et Remato võib eelpool nimetatud andmete kogumiseks salvestada ja kasutada Kliendi ja tema poolt Platvormi/Teenuse kasutamiseks volitatud isikute seadmes erinevaid tehnoloogiaid, näiteks küpsiseid (web cookies), veebimajakaid (web beacons), jms. Automaatselt kogutud andmed võivad sisaldada järgmist: IP -aadressid (kasutaja asukoha määramiseks), teave brauserite ja kasutaja seadme kohta, sirvimistegevus erinevatel Platvormi saitidel, lehtedel või muul sisul, mida kasutaja teenuses vaatab või millega suhtleb, kuupäevad ja kellaajad teenuse külastamise, juurdepääsu või kasutamise kohta.

5. Käesolev andmetöötlusleping on andmetöötlusleping Kliendi kui vastutava töötleja ja Remato kui volitatud töötleja vahel GDPR artikkel 28 tähenduses. Klient instrueerib Rematot töötlema isikuandmeid vastavalt andmetöötluslepingu tingimustele.

6. Isikuandmete töötlemisel kohustub Remato:

6.1. töötlema isikuandmeid ainult Teenuselepingus alusel Teenuste osutamiseks ja Teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses või muul viisil vastavalt Kliendi juhistele, mis on antud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

6.2. informeerima Klienti, kui Remato hinnangul Kliendi poolt antud juhise täitmine võiks kaasa tuua käesoleva andmetöötluslepingu või GDPR-i nõuete rikkumise;

6.3. rakendama andmetöötluslepingu lisas 1 sätestatud tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, kaitsmaks isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku või ebaseadusliku kaotsimineku, hävitamise, kahjustamise, muutmise või avalikustamise eest;

6.4. suunama kõik andmesubjektide (nt Kliendi töötajate, Töömaal tegutsevate alltöövõtjate töötajate, jms) isikuandmetega seotud taotlused (nt taotlus isikuandmetele juurdepääsuks, isikuandmete parandamiseks, jne) või päringud Kliendile edasi ilma neile ise sisuliselt vastamata; ning võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi, kohustub aitama võimaluse piires Kliendil kui vastutaval töötlejal asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete abil täita Kliendi kohustust vastata taotlustele GDPR III peatükis sätestatud andmesubjekti õiguste teostamiseks;

6.5. hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele, va kui Teenuselepingus või käesolevas andmetöötluslepingus on lubatud avaldamine teatud kolmandatele isikutele (nt TTKI, Maksu- ja Tolliamet, alltöövõtjad);

6.6. tagama, et kõik Remato töötajad, kes on seotud Kliendile Teenuse osutamisega, on võtnud kohustuse hoida isikuandmeid konfidentsiaalsena;

6.7. tagama, et edastab isikuandmeid väljaspool ELi ainult kooskõlas GDPRi V peatükis sätestatud tingimustega ja ainult Kliendi eelneval nõusolekul, mis on antud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

6.8. tegema kättesaadavaks teabe, mida Klient mõistlikult nõuab, et näidata GDPRi artikli 28 alusel Kliendi kui vastutava töötleja ja Remato kui volitatud töötleja kohustuste täitmist;

6.9. üks kord kalendriaastas võimaldama Kliendil või tema volitatud professionaalsel nõustajal teostada isikuandmete töötlemise ja kaitsega seotud auditeid ning aidata kaasa nende läbiviimisele;

6.10. teavitama Klienti viivitamatult kõigist andmekaitseintsidentidest ja võtma tarvitusele kõik vajalikud meetmed andmekaitseintsidendi tagajärgede kõrvaldamiseks / leevendamiseks, kui Klient pole andnud teistsuguseid juhiseid;

6.11. abistama Klienti GDPRi artiklites 32–36 sätestatud kohustuste täitmisel, võttes arvesse isikuandmete töötlemise meetodit ja Rematole kättesaadavat teavet;

6.12. kustutama või anonümiseerima andmetöötluslepingu lõppemisel või Kliendi nõudmisel kõik isikuandmed, välja arvatud juhul, kui ELi või Eesti seadused nõuavad andmete säilitamist. Kui Remato on isikuandmete töötlemiseks kasutanud teisi volitatud töötlejaid, kohustab ta ka neid vastavateks toiminguteks.

7. Pooled lepivad kokku ka alljärgnevas:

7.1. Isikuandmete töötlemise kestus – Isikuandmete töötlemise kestus on Teenuselepingu alusel Kliendile Teenuste osutamise aeg;

7.2. Andmesubjektid – töödeldavad isikuandmed võivad hõlmata järgmiseid andmesubjektide kategooriaid: Platvormi/Teenuse kasutamiseks volitatud Kliendi töötajad/esindajad, Kliendi alltöövõtjate töötajad/esindajad, Töömaale sissepääsuks volitatud füüsilised isikud või muud isikud, kes on toodud Üldtingimuste lisas 1 (Töömaa andmed), mida Pooled võivad aeg-ajalt täiendada;

7.3. Isikuandmete kategooriad – töödeldavad isikuandmed võivad hõlmata järgmisi kategooriaid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood, info Töömaale sisenemise ja väljumise aja kohta, info Kasutaja rollide/volituste ja muude asjaolude kohta nagu toodud Töömaa andmetes;

7.4. Töötlustoimingud ja eesmärk – isikuandmeid töödeldakse Kliendi Töömaale sisenevate ja väljuvate inimeste andmete ning nende seal viibimise kestuse elektrooniliselt registreerimiseks ning edastamiseks TTKI kaudu vastavalt kehtivale seadusandlusele; Kliendi valikul ka konkreetse Töömaa töövõtuahelast reaalajas ülevaate saamiseks, külaliskaartide halduseks, tööohutusjuhenditega tutvumise halduseks, äpi vahendusel joonehitiste suhtes seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, Töömaa turvakaameratele ja nende salvestustele ligipääsuks, so Teenuste osutamiseks Kliendile temaga kokkulepitud mahus.

8. Nõustudes käesoleva andmetöötluslepingu tingimustega, annab Klient Rematole üldise loa (GDPR artikli 28 lõike 2 tähenduses) kaasata Teenuse osutamiseks ja selleks vajalikus mahus isikuandmete töötlemiseks alltöötlejaid. Remato teavitab Klienti e-posti teel kõigist kavandatavatest muudatustest seoses uute alltöötlejate lisamisega või olemasolevate asendamisega, andes seeläbi Kliendile võimaluse sellistele muudatustele vastuväiteid esitada. Kliendi vastuväite esitamiseks teavitab Klient Rematot 7 päeva jooksul e-posti teel arvates vastava teate saamisest Rematolt. Kui Klient esitab vastuväiteid uuele alltöötlejale, eelmises lauses sätestatud viisil, teeb Remato mõistlikke jõupingutusi, et teha Kliendile Teenuse kasutamine kättesaadavaks viisil, mis väldib isikuandmete töötlemist uue alltöötleja poolt, kelle suhtes vastuväide esitati, Klienti põhjendamatult koormamata. Kui Remato ei suuda sellist muudatust mõistliku aja jooksul, mis ei tohi ületada 30 päeva, kättesaadavaks teha, võib Klient Teenuselepingu ühepoolselt lõpetada.

9. Volitatud töötlejad, keda Remato antud hetkel Teenuste osutamiseks, sh isikuandmete töötlemiseks, kasutab ja kelle kasutamisega Klient nõustub, on:

 • Bunny.net (Sloveenia) – CDN teenus;
 • Datadog (Ameerika Ühendriigid, andmeid hoitakse Euroopas) - monitooringu ning kasutajasessiooni salvestuste haldamise teenus;
 • DigitalOcean (Ameerika Ühendriigid, andmeid hoitakse Hollandis) – veebimajutusteenus;
 • Flatfile (Ameerika Ühendriigid) - andmete importimise teenus;
 • Google Analytics (Ameerika Ühendriigid) – veebianalüütika teenus;
 • Google Firebase (Ameerika Ühendriigid) - mobiiliäpi analüütika teenus;
 • HelpCrunch (Ameerika Ühendriigid) – kliendisuhtluse teenus;
 • ImageKit (Ameerika Ühendriigid, andmeid hoitakse Saksamaal) – piltide edastamise ja hoiustamise teenus;
 • Mailchimp (Ameerika Ühendriigid) – turundusteenus;
 • Merit (Eesti) – raamatupidamise tarkvara teenus;
 • Messente (Eesti) - SMS saatmise teenus;
 • Mixpanel (Ameerika Ühendriigid) – ärianalüütika teenus;
 • Pilvio (Eesti) – andmete hoiustamise teenus;
 • Pipedrive (Eesti) – müügijuhtimise tarkvara teenus;
 • Postmark (Ameerika Ühendriigid) - emaili saatmise teenus;
 • Sentry (Ameerika Ühendriigid) – tarkvara monitoorimise teenus;
 • Stripe (Iirimaa) – finantsteenus;
 • SuperTokens (Ameerika Ühendriigid, andmeid hoitakse Iirimaal) - autentimisteenus;
 • Trello (Ameerika Ühendriigid) – töövoo kaardistamise teenus;

Mõned meie alltöötlejad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu, kuid mis tahes andmete edastused on alati kaetud vajaliku andmekaitsemehhanismiga (nt Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud tüüptingimustega)

1. Kui Remato kasutab isikuandmetega seotud töötlustoimingute tegemiseks teist volitatud töötlejat, teeb ta seda üksnes sellise isikuga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel, millega teine volitatud töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel järgima vähemalt käesolevas andmetöötluslepingus sätestatud tingimustega samaväärseid andmekaitsetingimusi. Igal juhul jääb Remato vastutavaks oma esindajate, töötajate ja alltöövõtjate poolt isikuandmete töötlemise ja kaitsega seotud kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

2. Olenemata käesolevas andmetöötluslepingus sätestatust võib Remato avaldada isikuandmeid ulatuses, mis on kohustuslik kehtivate seadustega. Sellisel juhul teeb Remato mõistlikke jõupingutusi, et Kliendile sellisest andmete avaldamisest ette teatada anda (seadusega lubatud ulatuses). Kui Klient soovib vaidlustada isikuandmete avaldamise kohustuse, osutab ta omal kulul Rematole mõistlikku abi.

3. Andmetöötlusleping lõppeb Teenuselepingu lõppemisel.

4. Seoses küsimustega, mida Pooled ei ole käesolevas andmetöötluslepingus reguleerinud, nt. kohalduv seadus, vaidluste lahendamine, vastutus jms, kohaldatakse Teenuselepingu sätteid.

Andmetöötluslepingu lisad:

1. Tehnilised ja organisatsioonilised meetmed

Andmetöötluslepingu Lisa 1. – Tehnilised ja organisatsioonilised meetmed

Turvameetmed
1.1. Juurdepääsu kontroll ruumidele ja rajatistele (füüsiline). Ruumidele ja rajatistele juurdepääsu kontrollimiseks on kehtestatud järgmised tehnilised ja organisatsioonilised meetmed:
 • Juurdepääsusüsteem, kaardilugeja (nt magnetkaart), numbrikood
 • Võtmete või võtmehoidjate dokumentatsiooni haldamine
 • Uksekaitse (elektroonilised ukseavajad, turvauksed)
 • Turvateenus (majas G4S valveteenus)
 • Signalisatsioon
 • CCTV
1.2.

Juurdepääsu kontroll süsteemidele (virtuaalne). Kasutaja tuvastamiseks ja autentimiseks on kehtestatud järgmised tehnilised ja organisatsioonilised meetmed:

 • Edastatavate andmete krüpteerimine
 • Isiklik ja individuaalne kasutaja sisselogimine süsteemi ja/või ettevõtte võrku sisenemisel
 • Täiendav süsteemi sisselogimine erirakenduste jaoks
 • Arvuti automaatne blokeerimine teatud aja möödudes ilma kasutaja tegevuseta (ka parooliga kaitstud ekraanisäästjad või automaatne pausifunktsioon)
 • Kasutajate juurdepääsu logid
1.3.

Juurdepääsu kontroll andmetele. Tagamaks, et andmetele pääsevad juurde ainult volitatud töötajad vastavalt nende juurdepääsuõigustele, on kehtestatud järgmised meetmed:

 • Rollipõhine juurdepääsukontroll
 • Autoriseerimisrutiinid
 • Aruanded / andmelogid
 • Ülevaatused / auditid
 • Irdkandjate (nt välised kõvakettad), krüptimise ja autoriseerimise piiratud kasutamine enne kasutamist
1.4.

Avalikustamise kontroll. Andmete turvalise transpordi, edastamise või andmekandjatel (käsitsi või elektroonilisel) säilitamiseks on kehtestatud järgmised meetmed:

 • Turvalised andmevõrgud (nt VPN)
 • Logimine
 • Kaugjuurdepääs (nt kliendi failide edastamine, veebijuurdepääs) välisvõrgu spetsiaalsete lõpp-punktide kaudu.
1.5.

Sisestuskontroll. Selleks, et kontrollida ja jälgida, kas andmeid on sisestatud, muudetud, eemaldatud või kustutatud ja kes on need sisestanud, on kasutusel järgmised meetmed:

 • Juurdepääsuõigused
 • Süsteemi logid
 • Turva-/logimistarkvara
 • Funktsionaalsed kohustused
1.6.

Kättesaadavuskontroll. Andmete kättesaadavuse tagamiseks ja andmete juhusliku hävimise või kadumise eest kaitsmiseks on kasutusele võetud järgmised meetmed:

 • Varundusprotsessid
 • Varukoopiate säilitamine
 • Viirusetõrje/tulemüür
 • Majutusteenuse pakkuja, mis vastab standarditele ISO 27001, 27017, 27018, lisaks SOC 1, 2 ja 3
1.7.

Eraldamise kontroll. tagamaks, et erinevatel eesmärkidel töödeldavaid andmeid töödeldakse eraldi, on kehtestatud järgmised meetmed:

 • Kliendi andmete loogiline eraldamine andmebaasides
 • Edastatavate kliendiandmete krüpteerimine
 • Testimis-, arendus- ja tootmiskeskkonna eraldamine