Remato Meeskonna ja Tööriistade Halduse isikuandmete töötlemise tingimused

Tere tulemast tutvuma Remato Solutions OÜ (edaspidi Remato või meie) isikuandmete töötlemise tingimustega. Soovime, et mõistaksite, kuidas me kliendisuhte või muu koostöö käigus Teie isikuandmeid (edaspidi ka andmed) kasutame.

Remato pakub Remato nimelist online tarkvarateenust (ingl. keeles software-as-a-service ehk Saas), mis on mõeldud eelkõige ehitusettevõtetele oma igapäevatöö korraldamiseks. Meie teenus on mõeldud kasutamiseks majandus- ja kutsetegevuses. Sellest tulenevalt on Remato klientideks ja koostööpartneriteks peamiselt juriidilised isikud ja seega isikuandmeteks, mida Remato vastutava töötlejana kasutab on juriidilise isiku nimel meiega suhtlevate ja/või meie teenuseid kasutavate isikute (nt juriidilisest isikust kliendi või koostööpartneri juhatuse liige, töötaja) andmed.

Meil on õigus käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi ühepoolselt muuta, juhul kui muutuvad isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid või meie enda andmetöötlus. Muudatuste tegemisest teavitame teid 1 kuu enne muudatuste jõustumist meie veebilehel. Andmekaitsetingimuste uusim verisoon on alati kättesaadav meie veebilehel https://remato.ee/privacy-policy/.

Mõisted

Selleks, et Te meie isikuandmete töötlemise tingimusi paremini mõistaksite, selgitame peamisi andmekaitsega seotud termineid, mida siin kasutame.

GDPR on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (inglise keeles: general data protection regulation, (EU) 2016/679), mille rakendamine algas 25. mail 2018.a. ja mida kohaldatakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada nime, isikukoodi, asukohateabe, võrguidentifikaatori või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja on isik, kes otsustab, miks ja kuidas isikuandmeid töödeldakse.

Volitatud töötleja on isik, avaliku sektori asutus, amet või muu asutus, mis töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Need isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui:

 • kasutate Remato teenuseid kliendi esindajana kliendi nimel;
 • olete meie kliendi või muu koostööpartneri esindaja või kontaktisik;
 • esitate lihtsalt infopäringu meie veebikeskkonna kaudu või e-kirja teel.

1. Isikuandmete vastutav töötleja

Remato Solutions OÜ

Registrikood: 14536402

Aadress: Paju 2, Tartu 50603, Eesti

E-post: info@remato.com

2. Mis tüüpi isikuandmeid me kogume ja millistest allikatest me neid saame?

Nagu eespool öeldud, on Remato B2B ettevõte, seega kasutame Teie isikuandmeid peamiselt kliendiga suhtlemiseks teenuste osutamise eesmärgil. Seega põhineb Teie isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvil - Teie olete esindaja, kelle kaudu meie klient meiega suhtleb ja vastupidi.

Meie teenuseid kasutades esitate meile tavaliselt järgmised andmed: Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, geograafiline piirkond, positsioon ettevõttes (st meie kliendi juures), keele-eelistused. Te võite seda teavet anda, kui registreerute meie teenuste kasutajaks, kui kasutate meie teenuseid veebi või mobiilirakenduse kaudu, kui annate meile tagasisidet või jätate meile sõnumi, et Teiega ühendust võtta või muul viisil meiega ise ühendust võttes.

Eeldame, et sellised andmed on mõeldud töö- ja ärialaseks suhtlemiseks ja nende hulgas ei ole privaatseid kontaktandmeid.

Automaatselt kogutavad andmed: Kui kasutate meie teenuseid kasutajana (sh meie juriidilisest isikust kliendi töötajana või muu volitatud esindajana teile loodud kasutajakonto kaudu) või külastate meie veebisaiti, võime salvestada Teie seadmest automaatselt teatud teavet, kasutades erinevaid tehnoloogiaid, näiteks küpsiseid ja veebimajakaid. Automaatselt kogutud andmed võivad sisaldada järgmist: IP -aadressid (kasutaja asukoha määramiseks), teave brauserite ja kasutaja seadme kohta, sirvimistegevus erinevatel saitidel, lehtedel või muul sisul, mida te teenuses vaatate või millega suhtlete, kuupäevad ja kellaajad teenuse külastamine, juurdepääs või kasutamine. Nimetatud andmeid kasutame õigustatud huvi alusel selleks, et analüüsida teenuse kättesaadavust ja toimimist ning seeläbi parandada oma teenuste kvaliteeti ja arendada teenuseid funktsionaalsuste, uute funktsioonide jms lisamisega.

Andmed avalikest allikatest: Samuti võime saada teavet (sh isikuandmeid) avalikest allikatest, näiteks äri-/äriregistritest, Internetist ja kolmandatelt isikutelt, näiteks krediidiregistritest, kliendi tausta- ja krediidiinfo analüüsimiseks.

Remato kliendi poolt kogutavad andmed: Teenuste kasutamisel laadivad ja töötlevad meie kliendid (s.o ettevõtted, mida Teie esindate/mille heaks töötate) mitmesuguseid andmeid (sh oma töötajate, klientide, äripartnerite jms isikuandmeid) meie teenuste ja platvormi kaudu. Sellisel juhul on isikuandmed meie kliendi kontrolli all ja Remato töötleb isikuandmeid ainult eesmärgil ja ulatuses, mis on vajalik kliendile teenuste osutamiseks. Sellisel juhul tegutseb Remato vastavalt kliendiga sõlmitud andmetöötluslepingule andmete volitatud töötlejana.

3. Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me Teie andmeid töötleme?

Nagu eespool selgitatud, kasutame Teie andmeid peamiselt teenuste osutamiseks, mille klient, keda esindate, on meilt tellinud, ja suhtlemiseks kliendiga, keda esindate või kelle nimel meie teenuseid kasutate. Seega kasutame Teie andmeid (i) äritegevuseks (teenuste haldamine, hooldamine, funktsioonide täiustamine, klientidega suhtlemine), (ii) äriarenduseks (kasutusstatistika, eelistuste, uute teenuste ja toodete arendamise suundumuste analüüs), (iii) turundus (meie teenuste ja toodetega seotud uudised ja pakkumised).

Remato poolt ülaltoodud eesmärkidel andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi - peame suhtlema juriidilise isikuga ja kui te tegutsete kliendi esindajana, eeldame, et huvide tasakaal on olemas ja me ei ole vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega. Kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil, on andmesubjektil alati õigus sellisele töötlemisele vastuväiteid esitada. Vastuväite esitamisel, teavitame oma klienti, paludes meile anda uus kontaktisik või kommenteerida Teie vastuväidet muul viisil.

Seoses Teie töö või vastutusvaldkonnaga võime vahel edastada Teile otseturunduspakkumisi ja – teateid näiteks juhul, kui Teie tööandjaks olev ettevõte on meie klient või kui olete oma ettevõtte esindajana tellinud varasemalt meie teenuseid. Ka selline otseturundusega seotud tegevus toimub Remato õigustatud huvi alusel. Kui Te meilt selliseid otseturundussõnumeid saate, on Teil alati õigus neist keelduda, klõpsates sõnumi lõpus olevat loobumislinki.

4. Kellele võime Teie andmeid avaldada?

Rematos on Teie isikuandmed kättesaadavad ainult neile töötajatele, kes vajavad andmeid oma tööülesannete täitmiseks (nn teadmisvajaduse alusel). Väljaspool Rematot võime vajalikus mahus jagada Teie andmeid järgmiste isikutega järgmistel juhtudel:

 • Teenuse pakkujad: Teie andmed võivad olla kättesaadavad isikutele, kes pakuvad meile teenuseid ja töötlevad Teie andmeid meie nimel (volitatud töötlejad) ja ulatuses, mis on vajalik selliste teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks andmete majutuse ja varundamise teenuse pakkujad; raamatupidamise, arvete esitamise, kasutajatoe ja analüütika tarkvara pakkujad; arendus- ja turundusteenuste pakkujad.
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused (nt PPA, Andmekaitse Inspektsioon): me avaldame Teie andmeid ainult siis ja niivõrd, kuivõrd oleme seadusega kohustatud seda tegema.
 • Professionaalsed nõustajad: meil võib olla vajadus jagada Teie andmeid oma professionaalsete nõustajatega nagu näiteks audiitorid, advokaadid.
 • Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Võime Teie andmeid jagada kolmandate isikutega seoses Remato tehingutega, näiteks seoses Remato osaluse või selle vara müügiga teisele ettevõttele. Samuti ühisettevõtte loomise, ühinemise või muu ümberkorraldamise kontekstis.

Üldreeglina me ei hoia Teie isikuandmeid väljaspool Euroopa majanduspiirkonda ega edasta andmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda. Juhul, kui see osutub siiski vajalikuks, siis järgime GDPRi 5. peatükis sätestatud nõudeid.

5. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame Teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes kirjeldatud töötlemiseks ja kohustuslike õigusaktide järgimiseks:

 • säilitame kasutajakonto andmeid seni, kuni klient on aktiivne kasutaja ja 6 kuud pärast seda;
 • oleme seadusega kohustatud säilitama arve andmeid ja nende aluseks olevaid dokumente 7 aastat;
 • säilitame oma varukoopiaid 24 kuud;
 • säilitame teavet meie ja meie kliendi vaheliste juriidiliste tehingute kohta tsiviilnõuetele kehtestatud seaduses sätestatud aegumistähtaja jooksul (3 aastat, tahtliku rikkumise korral 10 aastat), et saaksime end kaitsta mis tahes juriidiliste nõuete eest ja esitada enda kaitseks õigusnõudeid.

Lisaks võime töödelda andmeid koondatud või anonüümses vormingus, näiteks analüüsi- ja statistilistel eesmärkidel ning oma teenuste täiustamiseks ja arendamiseks. Kui soovite oma isikuandmete säilitamise kohta rohkem teada saada, saatke päring käesolevate isikuandmete töötlemise tingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressile.

6. Millised on Teie õigused seoses oma andmetega?

Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta kogume, millisel eesmärgil neid töötleme, kellele andmeid avaldame, kui kaua andmeid säilitame ning millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemise piiramise, andmete parandamise, kustutamise ja töötlemisega. Teie taotlusele vastamiseks peame kõigepealt tuvastama Teie isiku, et vältida andmete jagamist volitamata isikutele. Meil on õigus vastata Teie taotlusele 30 päeva jooksul.

Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me Teie isikuandmed kustutaksime, seda eelkõige siis, kui Teie andmete töötlemise aluseks on Teie poolt antud nõusolek ja Te võtate selle tagasi.

Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on Remato õigustatud huvi. Vastuväite esitamisel lõpetab Remato Teie isikuandmete töötlemise, v.a juhul kui tõendame, et Teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie kui andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Samuti on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Sellise vastulause saamisel lõpetame teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil.

Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud. Samuti on teil õigus nõuda, et Remato edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma).

Kui soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun võtke meiega ühendust isikuandmete töötlemise tingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil.

Selguse huvides, käesoleva punkti 6 sätteid ei kohaldata isikuandmete suhtes, mida Remato töötleb oma klientide nimel volitatud töötlejana, need on näiteks andmed, mille klient sisestab Remato teenuseid kasutades meie poolt pakutavasse online tarkvarasse. Sellisel juhul on Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks Remato klient ja isikuandmeid töödeldakse vastavalt Remato kliendi andmekaitsetingimustele. Seetõttu tuleks kõik vastavad andmesubjekti taotlused esitada otse Remato kliendile.

7. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile ja kohtule

Kui soovite täiendavat informatsiooni seoses oma isikuandmetega või õiguste kasutamisega, siis palun võtke meiega ühendust isikuandmete töötlemise tingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil.

Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub GDPRi nõudeid, siis on teil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.