Remato Kasutajatingimused

Tere tulemast ​www.remato.ee​ platvormile. Käesolevad Kasutustingimused määratlevad millistel tingimustel on võimalik meie platvormi ja teenuseid kasutada.

Kasutustingimuste lühikokkuvõte inimesele:

 • Remato.ee on tarkvaraline teenus, mis on mõeldud ehitus- ja tootmisettevõtetele oma igapäevaste tööde korraldamiseks. Teenus on mõeldud projektijuhtimise, ehitusdokumentatsiooni, tööaja ja seadmete haldamiseks.
 • Remato Eesti OÜ annab endast parima, et Teenus oleks maksimaalselt hästi kasutatav - ideaalis 24h päevas ja 7 päeva nädalas (nn. sõltumata seadmest, asukohast ja ilmast).
 • Remato Eesti OÜ kinnitab, et kõik Kliendi poolt Teenusesse sisestatud andmed on Kliendi omad. Andmete töötlemisel rakendatakse administratiivseid ja tehnilisi meetmeid, tagamaks andmete täielik konfidentsiaalsus ja terviklik säilimine.
 • Remato Eesti OÜ kinnitab, et ei edasta Kliendi poolt sisestatud või Kliendi kohta Teenuse kasutamise käigus kogutud andmeid kolmandatele osapooltele va. juhul kui selline kohustus ei tulene seadusest või andmete omanik pole andnud selleks üheselt mõistetavat luba.
 • Juhul, kui Remato Eesti OÜ on seaduse alusel kohustatud Kliendi andmeid kolmandale osapoolele edastama, siis võimalusel teavitab ta vastavast nõudest esimesel võimalusel ka Klienti ehk andmete omanikku.

Mõisted

TERMINDefinitsioon
TeenusepakkujaRemato Eesti OÜ, Betooni tn 2a, Tartu 50411, Eesti; e-mailinfo@remato.ee
TeenusRemato nimeline tarkvaraline teenus (ingl. keeles ​software-as-a-service ehk​ Saas​), mis pakub ehitus- ja tootmisettevõtele oma igapäevatöö korraldamiseks lahendusi.
PlatvormRemato teenuse veebiplatvorm (​www.remato.ee​), iOS/Android äpid, OSX/Microsoft/Linux operatsioonisüsteemide programmid, API-d ja muud võimalikud riistvaralised ja tarkvaralised komponendid, mis moodustavad Remato kui teenuse tehnilise manifestatsiooni ja mis on mõeldud Remato teenuse levitamiseks, tarbimiseks ja/või administreerimiseks.
KlientJuriidiline või füüsiline isik, kellele Remato Eesti OÜ esindaja loob ja edastab ligipääsu Remato Teenusesse läbi Remato platvormi - luues ja jagades Kliendi esindajale selleks personaalsed turvaelemendid.
LepingTeenusepakkuja ja Kliendi vahel sõlmitud leping Teenuse kasutamiseks, mis sõlmitakse Kliendi poolt Remato.ee platvormi sisenemisel.
KontoKliendi andmete terviklik komplekt Teenuses, millele on omanud ja/või omavad juurdepääsu konkreetsed Kasutajad läbi personaalsete Kasutajakontode.
KasutajaKliendi poolt määratletud füüsiline isik, kellel on Kliendi volitus Remato Teenuses Kliendiga seotud andmeid hallata, sisestada ja muuta ning talle on selleks loodud personaalne Kasutajakonto.
TingimusedKäesolevad Lepingu tingimused, mis sätestab Remato Eesti OÜ kui Teenuse osutaja ja õiguste omaja ning Kliendi vahelised Lepingu tingimused.
KasutajaFüüsilisest isikust Teenuse kasutaja, kellele on omistatud personaalsed turvaelemendid, mis võimaldavad ligipääsu Remato Teenuses olevatele Kliendi andmetele viisil ja määral, milleks on andnud volituse andmete omanik ehk Klient.
KoodRemato Platvormi tarkvara lähtekood, algoritmid, tehniliselt kasulikud mudelid ja disaini mustrid.

1. Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

 • 1.1.  Teenusepakkuja Teenuste kasutamine eeldab käesolevate kasutustingimuste täielikku ja tingimusteta aktsepteerimist.
 • 1.2.  Käesolev Leping hakkab kehtima hetkest, kui Klient siseneb Remato.ee Platvormi ja hakkab tasuta või teenustasu eest kasutama Teenuseid ning Kliendile edastatakse Remato.ee süsteemi kasutajakonto andmed.
 • 1.3.  Teenusepakkujal on igal hetkel õigus Tingimusi muuta, teavitades sellest oma kodulehel.
 • 1.4.  Kliendil on õigus Leping lõpetada igal ajal, teavitades sellest kirjalikult Teenusepakkujat.
 • 1.4.  Kliendil on õigus Leping lõpetada igal ajal, teavitades sellest kirjalikult Teenusepakkujat.
 • 1.5.  Lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda juba kasutatud Teenuste eest või muudest analoogsetest kohustustest Teenusepakkuja ees.
 • 1.6.  Peale Lepingu lõpetamist hoiab Teenusepakkuja Kliendi andmeid veel kuni 6 kuud, peale mida on Teenusepakkujal õigus need täielikult ja pöördumatult kustutada.
 • 1.7.  Teenusepakkujal on õigus Leping ühepoolselt lõpetada, teavitades sellest Klienti vähemalt 60 päeva ette.

2. Kliendi andmete kaitse​ ​ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

 • 2.1. Kõik andmed, mis on Platvormi Kliendi poolt sisestatud, on Kliendi omand.
 • 2.2.  Andmete Platvormi sisestamisel annab Klient Teenusepakkujale õiguse andmeid talletada, varundada ning töödelda mis iganes viisil vajalik, et tagada Teenuse korrektne töö.
 • 2.3.  Teenusepakkuja kohustub mitte avaldama Kliendi andmeid ja Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb kehtivatest õigusaktidest, kohtu nõudel või selleks on Klient või Kasutaja andnud üheselt mõistetava loa.
 • 2.4.  Teenusepakkuja kohustub võtma kasutusele majanduslikult mõistlikud meetodid, et Kliendi andmete töötlemine toimiks turvaliselt.
 • 2.5.  Teenusepakkuja üldjuhul ei tutvu Kliendi poolt sisestatud andmetega, kuid eri juhtudel on see lubatud - näiteks kui see on vajalik kasutajatoe pakkumiseks või Teenuse töö tagamiseks.
 • 2.6.  Teenusepakkuja (või tema alltöövõtja) töötleb järgnevaid Kasutaja isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, isikukood.
 • 2.7.  Teenusepakkuja kogub andmeid:
 • 2.7.1.  Kliendi poolt esitatuna ja andmete Platvormi sisestamisel;
 • 2.7.2.  Kasutajate kohta (nimi, isikukood, telefoninumber ja e-maili aadress) Kliendikäest, kes esitab need Teenusepakkujale. Kasutaja isikuandmete esitamisega ja Teenuse kasutama asumisega on Kasutaja väljendanud nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks;
 • 2.7.3.  Teenusepakkuja saab Kliendiga seotud andmeid muudest allikatest (nt teised teenusepakkujad või avalikud registrid jne) kui see on vajalik Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks, selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktidega või on andmete töötlemise aluseks Kliendi nõusolek;
 • 2.8. Teenusepakkuja võib kasutada andmeid õigusaktide alusel ilma Kliendi eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks alljärgnevatel juhtudel:
 • 2.8.1.  Kliendi ja tema esindaja isiku tuvastamiseks;
 • 2.8.2.  Kliendile Teenuse osutamiseks või sellega seotud vajalike tegevustetegemiseks;
 • 2.8.3.  Lepinguga seotud teenustasude arvestamiseks, teadete ja arvetekoostamiseks ja saatmiseks Kliendile;
 • 2.8.4.  Kliendile Lepingu ja/või Teenusega seotud teadete saatmiseks, mis ei eeldaandmete turunduslikku kasutamist;
 • 2.8.5.  äri- ja teenindustegevuse dokumenteerimiseks ja äriliseks infovahetuseks(sh audiitoritele esitamiseks);
 • 2.9.1.  Kliendi põhiandmed: Kliendi nimi, registrikood, aadress, e-posti aadress, esindaja nimi ja isikukood, e-posti aadress, isikut tõendava dokumendi andmed, Kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed (sh sidevahendite numbrid, aadress, e-posti aadress);
 • 2.9.2.  Kliendi sõlmitud Lepingu, esitatud tellimuste ning kontaktide üksikasjad, arved ja nendega seotud info (nt makseandmed jms);
 • 2.9.3.  Andmed Kliendi poolt Teenuse tarbimist puudutavate üksikasjade kohta;
 • 2.9.4.  Käesolevas punktis esitatud andmete loend ei ole lõplik, mis tähendab, etTeenusepakkuja võib töödelda Lepingu täitmisel, täitmise tagamisel ja Teenuste osutamisel muid käesolevas punktis nimetamata andmeid.
 • 2.10.  Klient nõustub küpsiste (cookies) ja teiste sarnaste tehnoloogiate kasutamisega ning nendega seotud isikuandmete kogumise, kasutamise ja jagamisega parema Teenuse ja teeninduse pakkumise nimel.
 • 2.11.  Teenusepakkuja võib kasutada tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Teenuse kasutamise kohta. Selline info võib sisaldada teavet Kliendi maksekäitumise ja kliendisuhtluse kohta, tehtud päringute üksikasju, tehnilisi andmeid jms.
 • 2.12.  Teenusepakkuja säilitab andmeid Lepingu lõppemisest 6 kuu jooksul pärast mida kustutatakse Kliendi ja Kasutaja andmed v.a. Kliendi kontaktandmed.
 • 2.13.  Kasutajal on õigus seoses tema andmete töötlemisega saada Teenusepakkujalt infot tema kohta kogutud isikuandmete kasutamise kohta õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses.
 • 2.14.  Kasutajal on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mis Teenusepakkujal Kasutaja kohta on. Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist või parandamist, loobuda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele, samuti nõuda andmete ülekandmist. Kasutaja isikuandmete kustutamisel või isikuandmete töötlemiseks nõusoleku tagasivõtmisel ei võimaldata Kasutajale Platvormile juurdepääsu.
 • 2.15.  Kui Kasutaja soovib taotleda juurdepääsu oma andmetele, andmeid kustutada või parandada või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele või andmeid üle kanda, siis võtke ühendust Teenusepakkujaga.

3. Hooldus- ja arendustööd

 • 3.1.  Teenusepakkujal on õigus teha Teenuse plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid. Võimaluse korral teeb Teenusepakkuja plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid töövälisel ajal (tööpäevadel vahemikus 18.00-09.00 ja puhkepäevadel).
 • 3.2.  Kõikidest plaanipärastest hooldus- ja arendustöödest teavitab Teenusepakkuja Klienti vähemalt 24 tundi ette.
 • 3.3.  Teenusepakkujal on õigus erakorraliste asjaolude ilmnemise korral teha enda valitud ajal, ilma eelneva teavituse kohustuseta, erakorralisi hooldus- või arendustöid, et hoida ära suurema kahju teke.
 • 3.4.  Hooldus- või arendustööde ajal on Teenusepakkuja Lepingust tulenevate kohustuste täitmine Kliendi ees peatunud ning Teenusepakkujal ei ole kohustust eelnimetatud põhjusel Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisest tekkinud võimaliku kahju Kliendile hüvitada.

5. Teenuste eest tasumine

 • 5.1.  Lepingu sõlmimisel on reeglina Teenus Kliendile tasuta.
 • 5.2.  Teenusepakkujal on õigus Kliendi käest küsida tasu Teenuse kasutamise eest.
 • 5.3.  Teenusepakkuja esitab Kliendile arve, mille maksetähtajaks on seitse (7) tööpäeva.
 • 5.4.  Juhul, kui Klient keeldub tasu maksmast Teenuse eest, mida Teenusepakkuja nõuab, siis on Kliendil õigus Leping koheselt üles öelda, teavitades Teenusepakkujat kirjalikult sellest.
 • 5.5.  Juhul, kui Klient keeldub tasu maksmast Teenuse eest, mida Teenusepakkuja nõuab ja Klient ei ole Lepingut üles öelnud, siis on Teenusepakkujal õigus Leping üles öelda teavitades Klienti sellest kirjalikult 10 päeva ette.
 • 5.6.  Teenusepakkujal on õigus Kliendi võlgnevuse perioodil osaliselt või täielikult piirata Kliendi ligipääsu Teenusele.

6. Kliendi ja Kasutaja kohustused

 • 6.1.  Klient kinnitab, et kasutab Teenust ainult seaduslikel eesmärkidel ja viisidel.
 • 6.2.  Klient on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav sisestatud andmete ning oma Kontol tehtavate toimingute eest.
 • 6.3.  Klient kinnitab, et ta täielikult ja ainuisikuliselt vastutab käesoleva Kasutustingimuste kontekstis oma Kasutajate eest, kellele on antud ligipääs Teenusele.
 • 6.4.  Klient ja Kasutaja on kohustatud hoidma Teenusele ligipääsu võimaldavaid turvaelemente saladuses.
 • 6.5.  Klient ja Kasutaja on kohustatud viivitamatult Teenusepakkujat teavitama kui on kahtlus, et turvaelemendid on sattunud kolmandate isikute kätte või tema Kasutaja andmed on lekkinud.
 • 6.6.  Kliendil ja Kasutajal on keelatud Teenuse aluseks olevat tarkvara dekompileerida, Teenuse lähtekoodile ligipääsu hankida või läbi viia või üritada läbi viia sarnaseid tegevusi eesmärgiga taandada Kood arusaadavale ning loetavale kujule;

7. Vastutus

 • 7.1.  Kliendil on õigus tarbida Teenuseid isiklikult või võimaldada seda teha Kasutajatel. Igal juhul jääb Klient Teenusepakkuja ees vastutavaks Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest. Klient kasutab Teenust omal vastutusel. Teenuspakkuja ei vastuta Kliendi lõppklientide põhjustatud kahjude, Kasutajate tegevuste eest ega Kliendi passiivse tegevuse tõttu põhjustatud tagajärgede eest.
 • 7.2.  Kumbki osapool ei vastuta viivituste või kahjude eest, mis tulenevad takistusest, mis ei kuulu osapoolte mõistliku kontrolli alla, mida ei olnud Lepingu sõlmimise ajal võimalik mõistlikult arvesse võtta ja mille tagajärgi ei olnud mõistlikult võimalik vältida ega ületada („vääramatu jõud“). Sellised viivitused või kahjud hõlmavad muu hulgas probleeme, vigu ja katkestusi kolmandate poolte tarkvaras ja seadmetes, samuti teenusetõkestamise rünnakuid, turvarikkumisi ja muid
 • 7.3.  Klient peab hüvitama täies ulatuses Teenusepakkujale Lepingu rikkumisegaga tekitatud kahju (nõuded, kohustused, kahjud, kulutused, kahjustused ja sellest tulenevad kulutused, sealhulgas teenustasu õigusabi eest).
 • 7.4.  Teenusepakkuja vastutab Kliendile tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud otsese varalise kahju eest. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi saamata jäänud tulu ja mittevaralise kahju eest. Teenusepakkuja ei vastuta Platvormi või Konto osalise või täieliku hävimise tõttu tekkinud kahjude eest. Teenusepakkuja vastutus Kliendi ees seoses käesoleva Lepinguga ei ületa summat, mis vastab kliendi poolt Teenusepakkujale eelneva kaheteistkümne (12) kuu jooksul Teenuse eest tegelikult makstud tasudele (ilma käibemaksuta).
 • 7.5.  Teenusepakkuja ei ole Kliendi ega kolmandate isikute eest vastutav Kliendi poolt Teenuste kasutamise ja sellega seonduva tegevuse tagajärgede eest.
 • 7.6.  Teenusepakkuja ei ole vastutav oma kohustuste täitmisel tekkinud viivituste ja katkestuste eest, mille põhjuseks on Teenusepakkujast mitteolenevad asjaolud.
 • 7.7.  Lepingus sätestatud rahalise kohustuste täitmisega viivitamise korral on mitte viivitanud Poolel õigus nõuda viivitanud Poolelt viivist 0,5% (null koma viis) tähtaegselt tasumata summalt päevas kuni oma maksekohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmiseni.

8. Intellektuaalne omand

 • 8.1.  Remato Platvormi sisu sh, kuid mitte ainult selle kujundus, graafiline lahendus, kujutised, tekst, kood, domeeninimi jm autoriõigused, ärinimed, kaubamärgid jm intellektuaalne omand, mida Kliendile antakse kasutada, (va. Kliendi poolt sisestatud andmed) kuulub Teenusepakkujale. Lepingu sõlmides Teenusele juurdepääsuga saab Klient ainult õiguse Teenust kasutada viisil, mis on sätestatud Kasutustingimustes.
 • 8.2.  Lepingu sõlmimisega Teenuse kasutamiseks omandab Klient lihtlitsentsi, mis annab Kliendile õiguse Remato Platvormi kaudu kasutada Teenust, piiramata seejuures Teenusepakkuja õigust anda Platvormi kasutusõigust kolmandatele isikutele.
 • 8.3.  Platvormi intellektuaalset omandit ei või mis tahes viisil reprodutseerida, levitada, tõlkida, muuta, töödelda, luua sellest tuletatud teoseid, avalikult esitada, taasesitada, üldsusele eksponeerida, edastada, teha üldsusele kättesaadavaks, võõrandada, müüa, litsentseerida jmt, kui selleks ei ole Teenusepakkuja eelnevat kirjalikku nõusolekut või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 • 8.4.  Klient vastutab oma materjalide ja nende seaduslikkuse eest ise. Eelkõige tagab Klient, et tema poolt Platvormile sisestatavad andmed ja materjal ei riku ühegi kolmanda isiku autoriõigust, kaubamärgiga seotud õigusi ega muid intellektuaalomandi õigusi.
 • 8.5.  Kliendi ja/või Kasutaja poolt Platvormi enda andmete lisamise ning salvestamisega ei muutu Klient ja/või Kasutaja Teenusepakkujale kuuluva Platvormi kaasautoriks.

9. Konfidentsiaalsus

 • 9.1.  Klient ja Teenusepakkuja on kokku leppinud, et hoiavad Lepingu käigus saadud ja tekkinud informatsiooni konfidentsiaalsena.
 • 9.2.  Konfidentsiaalsuskohustus on tähtajatu ja kehtib ka peale Lepingu lõppemist.

10. Lõppsätted

 • 10.1.  Käesolevale Lepingule kohaldub ja seda tõlgendatakse vastavalt Eesti seadusandlusele. Lepinguga ja käesolevate Tingimustega seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse Lepingu ja Tingimustega seotud vaidlused Harju Maakohtus.
 • 10.2.  Kõik poolte vahelised teated seoses Lepinguga edastatakse teisele poolele kirjalikult e-posti teel. Teade loetakse kätte antuks, kui teade on e-posti teel saadetud ja teatele on teine Pool vastanud või e-posti saatmisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.